Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Сучасна електрометалургія

(«Electrometallurgy Today» - англ.)Вимоги до оформлення рукописів статей, що подаються до редакції журналу «Сучасна електрометалургія»


Журнал «Сучасна електрометалургія» є науковим фаховим виданням України у галузі технічних наук. У журналі публікуються результати досліджень у сферах: металургія чорних і кольорових металів та сплавів; спеціальна електрометалургія (електрошлакова, електронно-променева, плазмово- та вакуумно-дугова технології); нові матеріали; енерго- і ресурсозбереження; матеріалознавство.
До публікації приймаються оригінальні, раніше неопубліковані статті, що містять результати фундаментальних теоретичних розробок та найбільш значних прикладних досліджень. Статті подаються українською або англійською мовами у форматі *.doc.

До рукописів додаються

:
 • супроводжувальний лист, підписаний керівником підрозділу чи установи, де виконувалася робота;
 • ліцензійний договір на використання рукопису: передача «Видавцю» авторського права на опублікування статті (форма ліцензійного договору за посиланням https://patonpublishinghouse.com/ukr/journals/sem/license);
 • повна поштова адреса одного з авторів, контактний телефон та адреса електронної пошти;

Рукопис та документи надсилаються авторами: з України – поштою (2 екз.) та електронною поштою; з закордону – електронною поштою на адресу: journal@paton.kiev.ua.

Видавниче оформлення

Структура статті має складатися з таких блоків:

1. Блок українською (англійською) мовою, якщо стаття написана українською (англійською) мовою:
 • шифр УДК;
 • назва статті;
 • прізвище(а), ім`я, по-батькові та посилання на профілі в ORCID або Scopus Author ID кожного із авторів (кількість авторів не більш 5-ти);
 • повні назва та поштова адреса організацій, де працюють автори;
 • електронні адреси авторів;
 • анотація та ключові слова (1500…1800 знаків).
Анотація повинна бути змістовною, не повторювати назву, не містити загальних фраз, не дублювати розділ «Висновки», а відображати короткий зміст статті (мета, задачі, методи дослідження, результати).
Стаття має бути структурована за такими розділами: Вступ, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи; Виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів; Висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі (наприкінці основного тексту можливо вказати джерело фінансування роботи); Список використаної літератури.
Список пронумерованих літературних джерел кількістю до 10-15 найменувань, на які посилається автор (самопосилань до 30 % загальної кількості; посилань на джерела до 2000 р. не більше 30 % загальної кількості; бажано не використовувати джерела, які малодоступні для широкої наукової аудиторії).
2. Блок латиницею (аналогічно Блоку 1):
 • назва статті англійською мовою;
 • ініціали та прізвище(а) автора(ів), звертаючи особливу увагу на правильність написання прізвищ та ініціалів англійською мовою;
 • офіційна назва установи, повна поштова адреса англійською мовою без скорочень;
 • електронні адреси авторів;
 • анотація та ключові слова (1500…1800 знаків) англійською мовою;
 • список літературних джерел: латиницею прізвища авторів; назви журналів в літературних джерелах транслітерацією кирилиці; назви статей англійською мовою. Після кожного такого посилання в дужках необхідно вказати мову оригінала статті – [in Ukrainian], [in Russian] або [in English].
Назви джерел представляються без будь-яких скорочень.
Транслітерацію українського алфавіту латиницею виконують згідно з постановою Кабміну № 55 від 27.01.2010 р. (http://zakon.rada.gov.ua/)

Текст статті подається обсягом не більше 1520 сторінок (міжрядковий інтервал – 2,0).

Опис макета статті: текстовий редактор Microsoft Word 97–2003, редактор формул MathType 6.9 (не вище). Формат паперу А4.
Стиль основного тексту: міжрядковий інтервал – 2,0; шрифт – Times New Roman 12 pt; вирівнювання по ширині; автоматична розстановка перенесень – вимкнена, перший рядок – відступ 0,5 см; Назва статті – шрифт 14 pt, розміщення по центру. Стаття оформлюється без колонтитулів.
Стиль формул: математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктів у редакторі формул - MathType 6.9 (не вище); шрифт – Times New Roman 11 pt; вирівнювання по центру; нумерація у круглих дужках праворуч (вбудований в Microsoft Word редактор формул – не використовувати). Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у тексті повинні мати однакові зображення. Об’єкти MathType у тексті статті розташовувати небажано.
Фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних величин та умовні позначення, що використовуються у статті, мають бути загальноприйнятими. Скорочення одиниць фізичних величин мають відповідати вимогам Міжнародної системи одиниць СІ (SI).
Стиль ілюстрацій: ілюстрації (рисунки та/або фотографії) (не більше 10) виконуються у форматах BMP, JPG, TIFF (300 dpi) з підрисунковими підписами і вставляються у текст як «рисунок». Шрифт тексту на рисунках – Times New Roman 11 pt. Застосування альбомної орієнтації не допускається. Редакція залишає за собою право на заміну повнокольорових ілюстрацій на чорно-білі при друці накладу журналу.
Стиль таблиць: табличний редактор – Word; таблиці подавати у тексті; шрифт Times New Roman 11 pt. Якщо таблиць декілька (всього не більше 5), кожна повинна мати порядковий номер (без знака №) та назву. Позначення «Таблиця 1. …» друкується ліворуч над таблицею жирним шрифтом 11 pt.
Стиль літератури: список нумерованих літературних джерел, на які посилається автор, оформлюється згідно зі стандартом «Harvard».
Кожне джерело – з абзацу, шрифт – Times New Roman 11 pt. У тексті цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, що відповідає його номеру у списку літератури. До усіх цитованих джерел повинен застосовуватися один і той самий стандарт, тобто порядок надання даних у посиланнях та розділові знаки повинні бути однаковими. Скорочення назв цитованих джерел і кількість авторів не припускається.
Статті, оформлені з недодержанням вказаних вимог, повертаються автору без розгляду. Датою надходження до редакції вважатиметься дата повторного надходження статті, оформленої згідно з вищевказаними вимогами.

Після отримання рукопису статті згідно вимог редакції вона представляється на редколегії журналу, на якій призначається рецензент. Мінімальний термін, через який автори отримають зауваження рецензента, 2 місяця від дати отримання статті. Редколегія проводиться щомісячно в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.

Детальнішу інформацію можна одержати в редакції за тел.: (38044) 200-82-77; 205-22-07 та на сайті журналу https://patonpublishinghouse.com/ukr/journals/sem/.

Поштова адреса редакції журналу «Сучасна електрометалургія»: вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, м. Київ, 03150, Україна.

Електронна адреса journal@paton.kiev.ua.