Eng
Ukr
Rus
Print

2013 №02 (06) 2013 №02 (08)

Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing 2013 #02
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», 2013, №2, с. 40-46

ДОСВІД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИЯВЛЕНИХ ДЕФЕКТІВ ВНУТРІШНЬОТРУБНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ в ДК «Укртрансгаз»

Ю.В. БАНАХЕВИЧ1, Р. Ю. БАНАХЕВИЧ2


1ДК «Укртрансгаз». 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1. E-mail: banakhe-vich-yv@utg.ua,
2УМГ «Львівтрансгаз». 79000, м. Львів, вул. Рубчака, 3. E-mail: banakhevich-ru@utg.ua
Реферат:
Надзвичайно важливою складовою технічної діагностики магістральних газопроводів в ДК «Укртрансгаз» є внутрішньотрубне обстеження металу труби, діагностика. Основне завдання діагностики – визначення фактичного технічного стану газопроводу і обладнання, яке встановлене на ньому, з наступним ремонтом виявлених дефектів для забезпечення надійної роботи об’єкта. Несвоєчасне виконання діагностичних та ремонтних робіт веде до збільшення появи відмов та виникнення аварійних ситуацій. В статті описано випадок діагностування та визначення причин утворення поздовжніх тріщин на зовнішній поверхні труби. Показано важливість вчасного та правильного реагування на результати діагностики та описано досвід ДК «Укртрансгаз» в проведенні заходів з оптимізації процесів ремонту магістральних газопроводів шляхом чіткого встановлення строків як оцінки результатів внутрішньотрубної діагностики, так і формування планів з ремонту, визначення критеріїв вибору дефектів для ремонту, встановлення єдиного підходу до процесу, в тому числі і до технічної документації. Переймаючи прогресивний світовий досвід, ДК «Укртрансгаз» впроваджує в експлуатацію систему управління цілісністю трубопроводів, що базується на існуючій географічній інформаційній системі паспортизації і технічного моніторингу магістральних газопроводів та аналітичному програмно-апаратному комплексі, що розробляється. Бібліогр. 6, табл. 2, рис. 5.
Ключові слова: технічна діагностика, магістральний газопровід, внутрішньотрубна діагностика, ремонт дефектів, система управління цілісністю газопроводів
In-pipe examination of pipe metal is an extremely important component of technical diagnostics of the main gas pipelines at SC “Ukrtransgas”. The main objective of diagnostics is determination of the actual technical condition of gas pipeline and equipment, which is mounted on it, with subsequent repair of the detected defects to ensure reliable operation of the facility. Untimely performance of diagnostic and repair operations leads to higher failure rate and emergencies. This paper describes an interesting case of diagnostics and determination of the causes for initiation of longitudinal cracks on the pipe outer surface. Importance of timely and correct reaction to diagnostic results is shown, and experience of SC “Ukrtransgas” in taking measures on optimization of the processes of main gas pipeline repair by establishing precise terms both for assessment of in-pipe diagnostics results and for making repair plans, determination of criteria of defect selection for repair, and forming a common approach to the process, in particular – to technical documentation, is shown. Following advanced global experience, DC “Ukrtransgas” introduces into operation a system of pipeline integrity control that is based on currently available geographic information system of certification and technical monitoring of the main gas pipelines and analytical software-hardware complex that is under development.
Keywords: technical diagnostics, main gas pipeline, in-pipe diagnostics, system of gas pipeline integrity control.
1. Довідник працівника газотранспортного підприємства / В. В. Розгонюк, А.А. Руднік, В.М. Коломєєв та ін. – Київ: РОСТОК, 2001. – 1090 с.
2. Розгонюк В. В. Трубопровідний транспорт природного газу. – Київ: Кий, 2008. – 304 с.
3. Обслуговування і ремонт газопроводів / Грудз В. Я., Тимків Д. Ф., Михалків В. Б., Костів В. В. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 711 с.
4. СТП 320.30019801.066л–2000. Магістральні газопроводи. Внутрішньотрубне обстеження лінійної частини.
5. СТП 320.30019801.052–2002. Магістральні газопроводи. Пропускання внутрішньотрубних засобів на дільниці газопроводу.
6. ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами.
7. Инструкция по оценке дефектов труб и соединительных деталей при ремонте и диагностировании магистральных газопроводов. – М: Газпром, 2008.
Надійшла до редакції 10.12.2012
Підписано до друку 23.05.2013