Eng
Ukr
Rus
Триває друк

Автоматичне зварювання

ISSN 0005–111Х
DOI of Journal
10.37434/as

Тел./факс: (38044) 205-23-90

Ліцензійний договір на використання рукопису для публікації в журналі «Автоматичне зварювання»м. Київ «_____» ___________ 20 _____ р.

 

Я (ми), _______________________________________________________________________

що надалі іменується (ються) Ліцензіар (и) з одного боку та Видавець – Міжнародна Асоціація «Зварювання», в особі директора Зельніченка О.Т. (надалі іменується Ліцензіат), який діє на підставі Статуту, уклали даний договір про наступне:

 
 1. Предмет договору
Ліцензіар передає Ліцензіату безоплатно право на використання рукопису статті

«__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________»,

викладеної ___________________________ мовою на умовах, визначених цим Договором.
 1. Майнові права, що передаються Ліцензіату
2.1. Ліцензіар передає Ліцензіату права на:

2.1.1. Використання рукопису статті для публікації її в журналі «Автоматичне зварювання» (ISSN 0005-111X) _______________________ мовою.

2.1.2. Перероблення, адаптування або деяке коректування рукопису статті за погодженням з Ліцензіаром.

2.1.3. Переклад рукопису статті в разі, якщо вона викладена іншою мовою, ніж мова видання.

2.1.4. Використання рукопису статті для опублікування в тематичних збірниках статей із журналу «Автоматичне зварювання», як їх складову частину, розміщувати частково або повністю в мережі Інтернет.

2.2. Ліцензіат може використовувати рукописи статей із журналу «Автоматичне зварювання» іншими способами: перекладати, розміщувати повністю або частково у мережі Інтернет; публікувати рукопис в інших, у тому числі іноземних, виданнях, включати його як складову частину до інших збірників, антологій, енциклопедій тощо.
 1. Територія використання
Ліцензіар передає Ліцензіату права на використання рукопису статті способами, визначеними в п.п. 2.1.1-2.1.4 цього Договору, а також право на поширення її, як складової частини видання, на території України та інших країн шляхом передплати, продажу та безкоштовної передачі видання.
 1. Термін, на який надаються права
4.1. Договір є чинним з дати підписання та укладається на 5 років.

4.2. За письмовою згодою Сторін термін дії Договору може бути продовжений.
 1. Застереження
5.1. Ліцензіар заявляє, що:
 • він є автором (співавтором) рукопису;
 • авторські права на даний рукопис не передані іншому видавцю;
 • цей рукопис не був раніше опублікований і не буде опублікований в іншому видавництві до публікації його Ліцензіатом;
 • він має право на надання дозволу на використання рукопису за даним Договором;
 • він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб.
5.2. Ліцензіар надає згоду на передачу Ліцензіатом його особистих даних:
 • прізвища, ім’я, по-батькові;
 • відомостей про освіту; місце роботи та вчений ступінь;
 • поштової адреси місця роботи;
 • електронної адреси
у загальнодержавні та міжнародні бази даних наукової літератури з метою їхньої подальшої обробки для здійснення пошукових операцій у цих базах даних.

6. Реквізити та підписи сторін Ліцензіат                                                                  Ліцензіар

 
Міжнародна Асоціація «Зварювання»

03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11

р/р 2600801283433, МФО 322313

код 14290562 в Укрексімбанку м. Києва,

ІПН № 142905626501

Свідоцтво № 37040782

Тел./факс: (38044) 205-23-90
Адреса _________

Паспорт серія _______ № ____

Виданий _____________________

Дата видачі ________________

Ідентифікаційний код

________________

 
  директор Міжнародної Асоціації «Зварювання»
О.Т. Зельніченко
  Заповнюється та підписується усіма співавторами, або одним із авторів від імені всіх співавторів.


Можна завантажити ПДФ файл договора