Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2010 №04 (04) 2010 №04 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2010 #04
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», №4,2010, c. 31-35
 
СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ПЛОЩИННИХ ВІДБИВАЧІВ, ОРІЄНТОВАНИХ В НАПРЯМІ, БЛИЗЬКОМУ ДО НАПРЯМУ ПОШИРЕННЯ ПОЗДОВЖНІХ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ
1. Експериментальне вивчення можливості виявлення площинних дефектів з орієнтацією, близькою до орієнтації акустичної осі перетворювача
 
Автори
І. Б. КОЛБІН, Ю. О. ВОЛКОВ
 
Реферат
Виявлення площинних дефектів, орієнтованих у напрямі нормалі до поверхні вводу поздовжніх ультразвукових хвиль, було досить складною задачею, рішення якої до останнього часу не вдавалося знайти у багатьох випадках, наприклад, при контролі зварних з’єднань багатошарових посудин. Результати проведених експериментів дозволяють стверджувати, що дана проблема вирішується, якщо при умові наявності на контрольованій ділянці площинного відбивача використовувати ефект появи серії періодичних сигналів, час поширення яких перевищує час поширення донного сигналу.
 
Detection of plane defects oriented in the direction of the normal to the surface of application of longitudinal ultrasonic waves was a rather complicated problem. Until recently, it was not possible to solve it in many cases, for instance in monitoring welded joints in multilayered vessels. Results of the conducted experiments allow stating that this problem i solved, if under the conditions of the presence of a plane reflector in the monitored region, the effect of appearance of a series of periodical signals with the propagation time not greater than the propagation time of back-wall reflection signal is used.
 
1. ОСТ 26-01-221–86. Сосуды и аппараты многослойные рулонированные стальные высокого давления. — Общие технические условия.
2. ОСТ 26-01-163–84. Сосуды многослойные рулонированные стальные высокого давления. Методика ультразвукового контроля сварных соединений.
3. Методы акустического контроля металлов / Н. П. Алешин, В. Е. Белый, А. Х. Вопилкин и др. — М.: Машиностроение, 1989. — 456 с.
4. Пат. України № 78345, МПК (2006) G01N 29/14. Спосіб комплексного діагностування зварних з’єднань посудин та еталон-імітатор зон відриву рулонних обичайок для реалізації цього способу. — 15.03.2007. Бюл. № 3, 2007 р.
5. Крауткремер Й., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов. Справ. — М.: Машиностроение, 1991. — 750 с.
 
Надійшла до редакції 23.01.2010
Підписано до друку 01.11.2010