Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2012 №01 (04) 2012 №01 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2012 #01
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», 2012, №1, с. 42-48
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, МІКРОСТРУКТУРИ ТА ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮАвтор
М. О. КАРПАШ, канд. техн. наук (Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України)

Реферат
Встановлено залежність між механічними характеристиками, мікроструктурою та інформативними параметрами неруйнівного контролю. Запропоновано метод визначення межі плинності та межі витривалості шляхом послідовного вимірювання теплопровідності, питомого електричного опору, визначення мікроструктури за їх значеннями та розрахунку механічних характеристик за допомогою нейронних мереж.

Article aimed on establishment of relationship between mechanical properties, microstructure and informative parameters of non-destructive testing. Method for determination of yield strength and tensile strength using sequential measurement of thermal conductivity, electric resistivity, determination of microstructure using these values and calculation of mechanical properties using neural networks.

1.Оценка прочностного ресурса газопроводных труб с коррозионными повреждениями: Уч. пособ. / И. Н. Бирилло, А. Я. Яковлев, Ю. А. Теплинский и др. // Под ред. И. Ю. Быкова. — М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. — 168 с.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. № 1331 «Про затвердження Державної науковотехнічної програми «Ресурс» (http://zakon.rada.gov.ua//cgi-bin/laws/main.cgiіnreg=1331-2004-%EF).
3. Быков И. Ю., Цхадая Н. Д. Эксплуатационная надежность и работоспособность нефтегазопромысловых и буровых машин. — М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. — 304 с.
4. Карпаш О. М., Молодецкий И. А., Карпаш М. О. Общий обзор методов оценки физико-механических характеристик металлов // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 2004. — № 2. — С. 18–22.
5. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. — В 2 т. Т 1. — М.: Мир, 1979. — 420 с.
6. Марочник сталей и сплавов / В. Г. Сорокин, А. В. Волосникова, С. А. Вяткин и др. // Под общ. ред. В. Г. Сорокина. — М.: Машиностроение, 1989. — 640 с.
7. http://www.matweb.com
8. Карпаш М. О. Обгрунтування комплексного підходу до визначення фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій // Методи та прилади контролю якості. — 2004. — № 12. — С. 30–33.
9. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. — М.: Вильямс, 2006. — 1104 с.
10. Розроблення методу та засобу визначення фізико-механічних характеристик матеріалу металоконструкцій довготривалої експлуатації / Автореф. дис… канд. техн. наук / М. О. Карпаш; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2006. — 20 с.
11. Контроль механічних характеристик конструкційних сталей за їх питомим електричним опором / Автореф. дис… канд. техн. наук // Є. Р. Доценко; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с.
12. Застосування комплексного підходу до визначення фізико-механічних характеристик нафтогазового обладнання / М. О. Карпаш, І. С. Кісіль, О. М. Карпаш, І. А. Молодецький // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 2006. — № 2. — С. 49–52.
13. Доценко Є. Р., Карпаш М. О., Карпаш О. М. Дослідження методу визначення напруження плинності конструкційних сталей за значеннями їх питомого опору //Методи та прилади контролю якості. — 2010. — № 24. — С. 105–111.

Надійшла до редакції 01.06.2012
Підписано до друку 10.02.2012