Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2015 №02 (06) DOI of Article
10.15407/tdnk2015.02.07
2015 №02 (08)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2015 #02
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №2, 2015 стр. 39-44
 

Перевірка працездатності та ефективності багаторівневої системи контролю вібрації авіаційних двигунів

О. М. Павловський


NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Реферат:
Підтверджено працездатність та ефективність розробленої інформаційної моделі багаторівневої системи контролю вібрації авіаційних двигунів, яка має три рівні функціонування. Перший рівень забезпечує виконання контрольних функцій вібраційного стану авіаційного двигуна. Другий та третій функціональні рівні системи забезпечують виконання діагностичних функцій – виявлення дефектів лопаток турбокомпресора та тріщини валу. Підтверджена коректність реакції системи на подолання порогових значень вібрації для контрольного рівня. Визначено діагностичні ознаки для рівня діагностики пошкодження лопаток робочих коліс. Встановлено  зміну значень діагностичних ознак при розвитку пошкоджень лопаток робочих коліс та тріщин ротора авіаційного двигуна. Бібліогр. 6, рис. 5.
 
Ключові слова: вібрація авіаційних двигунів, багаторівнева система контролю вібрації, вейвлет-розкладання, основна роторна гармоніка, тріщиноподібне пошкодження вала
 
Operability and effectiveness of the developed informational model of multi-level system for monitoring aircraft engine vibrations, having three levels of functioning, was confirmed. The first level provides fulfillment of control functions of aircraft engine vibrational state. The second and third functional levels of the system ensure fulfillment of diagnostic functions – detection of turbocompressor blade defects and shaft crack. Correctness of the system reaction for overriding vibration threshold values for the control level was confirmed. Diagnostic indices for impeller blade diagnostic level were determined. Change of values of diagnostic indices at development of impeller blade damage and rotor cracks in aircraft engine was determined. 6 References, 5 Figures.
 
Keywords: aircraft engine vibration, multi-level system of vibration control, wavelet decomposition, main rotor harmonics, cracklike shaft damage
 
1. Pavlovskyi O., Bouraou N., Yatsko L. Multilevel vibration control system of aviation gas-turbine engines // Vibrations in Physical systems. – 2012. – 25. – P. 323–328.
2. Бурау Н. И., Павловский А. М. Цифровая фильтрация в системе контроля вибрации авиационных двигателей // Вісник інженерної академії України. – 2012. – № 34. – С. 18–23.
3. Методи цифрової обробки сигналів для вібраційної діагностики авіаційних двигунів / Н.І. Бурау, Л.Л. Яцко, О.М. Павловський, Ю.В. Сопілка. – Київ: НАУ, 2012. – 152 с.
4. Яцко Л. Л. Комплексна діагностика технічного стану роторів авіаційних двигунів на стаціонарних та нестаціонарних режимах: дис ... канд. техн. наук. – Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – 169 с.
5. Павловський О. М. Використання пакету LABVIEW для моделювання та аналізу ефективності системи обробки вібраційних сигналів авіаційного двигуна // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Приладобудування . – 2013. – № 45. – С. 148–157.
6. Разработка и исследование цифровых следящих фильтров для системы контроля вибрации авиационного двигателя на нестационарных режимах / Н.И. Бурау, А.М. Павловский, Л.Л. Яцко, А.В. Иванченко// Авиационно-космическая техника и технология. – 2013.– №. 10(107). – С. 171–176.
 
Надійшла до редакції 19.01.2015
Подписано в печать 16.06.2015.