Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2015 №03 (02) DOI of Article
10.15407/tdnk2015.03.03
2015 №03 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2015 #03
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №3, 2015 стр. 15-17
 

Селективне виявлення дефектів у тонкостінних виробах із аустенітних сталей накладним вихрострумовим перетворювачем

В. М. Учанін


G.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute, NASU

Реферат
Представлено накладний вихрострумовий перетворювач подвійного диференціювання високої роздільної здатності діаметром 3 мм для дефектоскопії тонкостінних оболонок. Показано високу чутливість до поверхневих і підповерхневих дефектів по всій товщині об’єкта контролю. Показано можливість селективного виявлення дефектів заданої глибини залягання, а також можливість заглушувати сигнал від змін зазору. Завдяки малим розмірам, високій роздільній здатності і чутливості до дефектів з різною глибиною залягання запропонований вихрострумовий перетворювач може бути використаний у складі обертальних зондів для контролю труб теплообмінників, а також для побудови багатоелементних систем контролю. Бібліогр. 9, рис. 4.
 
Ключові слова: накладний вихрострумовий перетворювач подвійного диференціювання, селективний контроль, трубки теплообмінників
 
Surface double differential type eddy current probe characterized with high spatial resolution and small size (3 mm) is presented. High sensitivity to surface and subsurface defects in inspected object is shown. The possibility for selective detection of defect with known depth of bedding and possibility to suppress lift-off signal also is shown. Due small size and high performance characteristics, such as spatial resolution and sensitivity to defects with different depth of bedding, proposed eddy current probe can applied for inspection of heat exchanger tubes in rotational mode and for array inspection system creation.
 
Keywords: double differential type eddy current probe, selective inspection, heat exchanger tubes
 
  1. Митрофанов А. С., Неклюдов І. М., Ожигов Л. С. Експлуатаційні дефекти в теплообмінних трубах парогенераторів АС // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2008. – № 4. – С. 109–113.
  2. IAEA-TECDOC-981. Assessment and management of ageing of major nuclear power plant components important to safety: Steam generators. – Vienna: Intern. atomic energy agency, 1997. – 173 p.
  3. IAEA–EBP–WWER–11. Methodology for qualification of in-service inspection systems for WWER nuclear power plants. – Vienna: Intern. atomic energy agency, 1998. – 21 p.
  4. Uchanin V., Najda V. The development of eddy current technique for WWER steam generators inspection // Steam Generators Systems: Operational Reliability and Efficiency / Edi. by V. Uchanin. – Rijeka, Croatia: INTECH. – 2011. – P. 145–164. https://doi.org/10.5772/16168
  5. Учанін В. М. Аналіз сигналів внутрішнього коаксіального вихрострумового перетворювача для дефектоскопії труб парогенераторів // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2009. – № 3. – С. 112–116. https://doi.org/10.1007/s11003-009-9192-5
  6. Учанин В. Н. Вихретоковые накладные преобразователи: расширенная классификация, сравнительный анализ и характерные примеры реализации // Техн. диагностика и неразруш. контроль (Обзор). – 2010. – № 4. – С. 24–29.
  7. Учанін В.М. Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання. – Львів: СПОЛОМ, 2013. –208 с.
  8. Пат. 100441 України, МПК G01N27/90. Внутрішній обертальний зонд для контролю труб / В.М. Учанін, Г.О. Шаповалов. – № а 2011 03297; Заявл. 21.03.2011; Опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24.
 
Надійшла до редакції 18.07.2015
Підписано до друку 15.09.2015.