Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №02 (05) DOI of Article
10.37434/tdnk2022.02.06
2022 №02 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2022 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2022, №2, стор. 44-53

Використання статистичних методів для підтримки необхідної якості зварювальної продукції (Огляд)

Ю.К. Бондаренко, Ю.В. Логінова


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: marjanara17@gmail.com

Для отримання якісної продукції у зварювальному виробництві конструкцій із легких сплавів необхідно знати реальну точність наявного обладнання, визначати відповідність точності обраного технологічного процесу заданої точності виробу, оцінювати стабільність технологічного процесу. Вирішення завдань зазначеного типу проводиться в основному шляхом математичної обробки емпіричних даних, отриманих багаторазовими вимірами або дійсних розмірів виробів, або похибок обробки, або похибки вимірювання. Розглянуті сім нових інструментів контролю якості використовуються для аналізу чисельних даних, що відповідає вимогам TQM (Total Quality Management) – спиратися при прийнятті рішень на операційний аналіз, теорію оптимізації та статистики. Бібл?огр. 13, рис. 14.
Ключові слова:: ризики, неруйнівний контроль, зварні конструкції, зварні шви, персонал, умови виробництва, технологічна документація, система управління якістю

Надійшла до редакції 18.03.2022 р.

Список літератури

1. Аскаров Е.С. (2007) Управление качеством. Учебное пособие. Изд-во 2. Алматы, Pro servisе.
2. Имаи М. Кайдзен (2004) Ключ к успеху японских компаний. Москва, Альпина Бизнес Букс.
3. Пономарев С.В., Мищенко В.Я. (2005) Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества. Москва, РИА «Стандарты и качество».
4. Уилер Д., Чамберс Д. (2021) Статистическое управление процессами. Москва, Альпина Паблишер.
5. ДСТУ ISO 9001:2015 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT).
6. Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.И., Зорин Ю.В. (1999) Всеобщее Управление качеством: Учебник для вузов. Глудкин О.П. (ред.). Москва, Радио и связь.
7. (2000) Управление качеством: Т.2. Принципы и методы всеобщего руководства качеством. Основы обеспечения качества. Под общей редакцией Азарова В.Н. Москва, МГИЭМ (ISBN 5-8125-0085-1).
8. Ван дер Вейк Г. (1999) Бенчмаркинг. Управление наукой в странах УС. Т.3. Москва, Наука.
9. Потап’євський А.Г., Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О. (2019) Аналіз ризиків на технічну безпеку джерел живлення та зварних конструкцій з використанням НК і ТД для виробництва. Технічна діагностика та неруйнівний контроль, 4, 58–66. DOI: https://doi. org/10.15407/tdnk2019.04.07
10. Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В., Логінова Ю.В. (2020) Дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації при впровадженні стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. 20-та Міжнародна науково-практична конференція з діючими семінарами «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика» (КСК-20), м. Одеса, 2020 р.
11. Бондаренко Ю.К., Логинова Ю.В. (2022) Вдосконалення якості шляхом покращення процесу виготовлення продукції або послуг в зварювальному виробництві конструкцій з легких сплавів. Сварщик, 1, 34–45.
12. Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В., Логинова Ю.В. (2020) Исследование влияния источников рисков на техническую безопасность сварных конструкций при эксплуатации и внедрении стандарта ДСТУ ISO 9001:2015. Там же, 5, 41–48.
13. Радько О.В., Мельник В.Б. (2020) Процеси та системи управління якістю в авіації. Навч. посібник. Київ, НАУ.

Реклама в цьому номері: