Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2017 №06 (12) DOI of Article
10.15407/as2017.06.13
2017 №06 (14)

Автоматичне зварювання 2017 #06
Журнал «Автоматическая сваока», № 5-6, 2017, с. 83-86
 

Моніторинг технологічного процесу дугового роботизованого зварювання

І. О. Скачков


НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: i.skachkov@kpi.ua
 
Реферат
В умовах роботизованого зварювання важливим є забезпечення безперервного моніторингу виготовлення зварної конструкції. Стосовно до процесів МІГ/МАГ зварювання перевагу слід віддавати контролю за елелктричними параметрами дуги, які узагальнюють умови протікання технологічного процесу протягом 1 с. Комплексна оцінка електричних параметрів може бути здійснена на площині «струм дуги–напруга на дузі». Висновки про наявність збурень слід проводити за допомогою коефіцієнтів вейвлет-розкладання Хаара. Бібліогр. 5, табл. 1, рис. 2.
 
Ключові слова: зварювання плавким електродом в захисних газах, роботизація, моніторинг якості, двомірні вейвлет-перетворення Хаара

Читать рефераты на русском


И. А. Скачков
НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского». 03056, г. Киев, пр. Победы, 37. E-mail: i.skachkov@kpi.ua
 
МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДУГОВОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ
 
В условиях роботизированной сварки важным является обеспечение непрерывного мониторинга изготовления сварной конструкции. Применительно к процессам МИГ /МАГ сварки предпочтение следует отдавать контролю за электрическими параметрами дуги, которые обобщают условия протекания технологического процесса в течение 1 с. Комплексная оценка электрических параметров может быть осуществлена на плоскости «ток дуги–напряжение на дуге». Выводы о наличии возмущений следует проводить с помощью коэффициентов вейвлет-разложения Хаара. Библиогр. 5, табл. 1, рис. 2.
 
Ключевые слова: сварка плавящимся электродом в защитных газах, роботизация, мониторинг качества, двухмерные вейвлет-преобразования Хаара

Надійшла до редакції 25.04.2017
Подписано в печать 18.05.2017
 
Список літератури
  1. Тараричкін І. О. (2002) Статистичні методи забезпечення якості продукції зварювального виробництва. Луганськ, СН У ім. В. Даля.
  2. Li X. R., Shao Z., Zhang Y. M., Kvidahl L. (2013) Monitoring and Control of Penetration in GTAW and Pipe Welding. Welding Journal, 6, 90–196.
  3. Gonzalez R. C, Woods R. E. (2001) Digital image processing. Boston: Addison Wesley.
  4. Pratt W. K. (2001) Digital image processing. N. Y.: Wiley Intersci.
  5. Чуи Ч. (2001) Введение в вейвлеты. Москва, Мир.