Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №01 (01) DOI of Article
10.37434/as2021.01.02
2021 №01 (03)

Автоматичне зварювання 2021 #01
Журнал «Автоматичне зварювання», № 1, 2021, с. 9-13

Вплив нерегулярного циклічного навантаження на опір втомі тонколистових зварних з`єднань термічнозміцнених алюмінієвих сплавів

В.В. Книш, І.М. Клочков, С.І. Мотруніч, А.Г. Покляцький


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено вплив нерегулярного вузькосмугового циклічного навантаження на опір втомі зварних з’єднань термічнозміцнених алюмінієвих сплавів товщиною 1,8…2,0 мм, отриманих аргонодуговим зварюванням неплавким електродом (АДЗНЕ) та зварюванням тертям з перемішуванням (ЗТП). Визначені основні механічні властивості отриманих зварних з’єднань алюмінієвих сплавів Д16, 1420 та 1460. Побудовані криві втоми досліджуваних зварних з’єднань при вузькосмуговому циклічному блок-програмному навантаженні з близьким до нормального (Гауса) та експоненціального розподілу величини амплітуди напружень. Показано, що міцність та опір втомі зварних з’єднань досліджуваних алюмінієвих сплавів, отриманих ЗТП, перевищують відповідні показники для з’єднань, отриманих АДЗНЕ у всій області довговічності 105…2·106 циклів змін напружень. Бібліогр. 15, табл. 3, рис. 8.
Ключові слова: алюмінієві сплави, аргонодугове зварювання неплавким електродом, зварювання тертям з перемішуванням, механічні властивості, опір втомі, нерегулярні циклічні навантаження


Надійшла до редакції 28.12.2020

Список літератури

1. Ищенко А.Я., Лабур Т.М. (2013) Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов. Киев, Наукова думка.
2. Ищенко А.Я. (2003) Алюминиевые высокопрочные сплавы для сварных конструкций. Прогресивні матеріали і технології, 1, 50–82.
3. Adrian, P. (2012) Mouritz Introduction to Aerospace Materials. Woodhead Publishing Limited.
4. Fridlyander, I.N., Sister, V.G., Grushko, O.E. et al. (2002) Aluminum Alloys: Promising Materials in the Automotive Industry. Metal Science and Heat Treatment, Sept. 44, pp. 365–370.
5. Гуреева М.А., Грушко О.Е., Овчинников В.В. (2008) Свариваемые алюминиевые сплавы в конструкциях транспортных средств. ВИАМ/2008-205182, Октябрь, 51–82.
6. Дриц A.M., Овчинников В.В. (2003) Сравнительные исследования свойств сварных соединений российских и американских алюминиево-литиевых сплавов Цветные металлы, 12, 71–77.
7. Threadgill, P.L., Leonard, A.J., Shercliff, H.R., Withers, P.J. (2009) Friction stir welding of aluminium alloys. J. International Materials Reviews, 54, 2, 49–93.
8. Ищенко А.Я. (2004) Особенности применения алюминиевых высокопрочных сплавов для сварных конструкций. Автоматическая сварка, 9, 16–26.
9. Schijve J. (2009) Fatigue of structures and materials. 2-nd. Ed. Springer. Berlin.
10. Heuler, P., Bruder, T., Klätschke, H. (2005) Standardized loadtime historiesa contribution on to durability issuer under Spectrum loading. Mat.-wiss.u. Werkstofftech, 36, 11, 669–677.
11. Sonsino C.M. (2007) Fatigue testing under variable amplitude loading. Int. J. Fatigue, 29, 1080–1089.
12. Іщенко А.Я., Покляцький А.Г. (2010) Інструмент для зварювання тертям з перемішуванням алюмінієвих сплавів. Україна Пат. 54096, МПК В23К 20/12; заявник і патентовласник ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. № u201005315; заяв. 30.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
13. (1979) ГОСТ 25.502-79. Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость.
14. (2017) ISO 1099:2017 Metallic materials – Fatigue testing – Axial force-controlled method.
15. Дрейпер Н., Смит Г. (1986) Прикладной регрессионный анализ. Кн. 1. В 2-х кн. Москва, Финансы и статистика.

Реклама в цьому номері: