Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №10 (04) DOI of Article
10.37434/as2021.10.05
2021 №10 (06)

Автоматичне зварювання 2021 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2021, с. 35-39

Основні положення електрошлакової технології ремонту наскрізних тріщин в деталях великої товщини

С.М. Козулін1, І.І. Личко1, Г.С. Подима2


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: s.m.kozulin@gmail.com
2НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, вул. Дашавська, 6/2. E-mail: meganom8@ukr.net

Викладено результати досліджень, виконаних з метою розробки високопродуктивної технології ремонту наскрізних тріщин в деталях великої товщини на місці їх експлуатації. Мета роботи – дослідження та розробка основних принципів високоефективного технологічного процесу відновлення дефектів типу наскрізних тріщин в деталях великої товщини на місці їх експлуатації методом багатопрохідного електрошлакового зварювання плавким мундштуком. Основні завдання роботи: вибір принципової схеми електрошлакового зварювання, розробка методики розрахунку геометричних параметрів оброблення крайок, що найбільш повно відповідають умовам утворення якісного металу зварного з’єднання в широкому зазорі, розробка базових положень техніки виконання швів, а також створення маршрутної технології ремонту. На підставі результатів виконаних досліджень розроблені алгоритм прийняття рішень і загальні принципи технології ремонту великих деталей унікального обладнання на місці його експлуатації з використанням запропонованого способу. Технологічні рекомендації для ремонту наскрізних тріщин в таких деталях базуються на наступних положеннях, вироблених стосовно особливостей запропонованого способу: область раціональних значень питомої енергії зварювання, що забезпечують бездефектне формування швів, технологічні прийоми, що забезпечують запобігання гарячих тріщин в центральних частинах швів, умови мінімізації зварювальних напружень при зварюванні жорстких з’єднань, умови регулювання хімічного складу шва, що забезпечують зменшення частки участі основного металу у формуванні шва і зниження в ньому рівня вмісту шкідливих домішок, рекомендації по вибору електродних і допоміжних матеріалів та ін. Технологічні рекомендації були успішно апробовані на шести цементних заводах при ремонті наскрізних тріщин в бандажах обертових випалювальних печей. Бібліогр. 15, рис. 5.
Ключові слова: багатопрохідне електрошлакове зварювання, плавкий мундштук, наскрізні тріщини, ремонт, питома погонна енергія, гарячі тріщини, зварювальні напруги, алгоритм прийняття рішень, технологічні рекомендації


Надійшла до редакції 28.07.2021

Список літератури

1. Пантелеенко Ф.И., Лялякин В.П., Иванов В.П., Константинов В.М. (2003) Восстановление деталей машин: Справочник. Иванов В.П. (ред.). Москва, Машиностроение.
2. Щербаков Ю.В., Кашфуллин А.М. (2018) Современные способы восстановления и упрочнения деталей: учебное пособие. Пермь, ИПЦ «Прокростъ».
3. Ельцов В.В. (2012) Ремонтная сварка и наплавка деталей машин и механизмов: учеб. пособие по дисциплинам «Ремонтная сварка и наплавка деталей машин и механизмов» и «Основы восстановления деталей и ремонт автомобилей». Тольятти, Изд-во ТГУ.
4. Гарф М.Г. (1979) Пpинятие pешений пpи многих кpитеpиях. Москва, Знание.
5. Dennis, D., Harwig, P., Fallara, V. et al. (1999) A Narrowgroove process proves robust in a massive repair. The narrow – groove submerged arc welding process is used to repair a kiln tire. Welding J., 1, 45–48.
6. Kozulin, S.M., Lychko, I.I., Kozulin, M.G. (2007) Methods of reconditioning rotary kilns (Review) The Paton Welding J., 10, 33–39.
7. Сущук-Слюсаренко И.И., Лычко И.И., Козулин М.Г., Семенов В.М. (1989) Электрошлаковая сварка и наплавка в ремонтных работах. Киев, Наукова думка.
8. Yushchenko, K.A., Kozulin, S.M., Lychko, I.I., Kozulin, M.G. (2014) Joining of thick metal by multipass electroslag welding. The Paton Welding J., 9, 30–33.
9. Kozulin, S.M. (2011) Selection of the groove shape for repair of through cracks by multilayer electroslag welding. Ibid, 3, 32–35.
10. Козулін С.М. (2014) Багатопрохідне електрошлакове зварювання плавким мундштуком у ремонті унікального обладнання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.03.06 «Зварювання, споріднені процеси і технології». Київ.
11. Kozulin, S.M., Lychko, I.I., Kozulin, M.G. (2010) Increase of resistance of welds to formation of crystalline cracks in repair of bands of kiln furnaces using electroslag welding. The Paton Welding J., 1, 32–34.
12. Kozulin, S.M., Lychko, I.I. (2011) Deformations of welded joints in multilayer electroslag welding. Ibid, 1, 22–27.
13. Paton, B.E., Yushchenko, K.A., Kozulin, S.M., Lychko, I.I. (2019) Electroslag welding process. Analysis of the state and tendencies of development (Review). Ibid, 10, 33–40.
14. Технология ремонта крупногабаритных толстостенных конструкций сваркой. Мат. Всерос. науч.-техн. конф. с международным участием «Современные проблемы повышения эффективности сварочного производства», 15–17 ноября 2006 г., Тольятти, ТГУ, Т.1, сс. 119–124.
15. Особенности технологии ремонта дефектов крупных деталей агрегатов машиностроения на месте их эксплуатации электрошлаковой сваркой. Мат. III науч.-техн. конф. «Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития», ДГМА, 2–5 октября 2012 г. Макаренко Н.А. (ред.). Краматорск, ДГМА, сс. 25–26.

Реклама в цьому номері: