Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №12 (04) DOI of Article
10.37434/as2021.12.05
2021 №12 (06)

Автоматичне зварювання 2021 #12
Журнал «Автоматичне зварювання», № 12, 2021, с. 38-45

Отримання і властивості детонаційних покриттів на основі аморфізованого сплаву FeMoNiCrB з введенням зміцнюючих фаз

Ю.С. Борисов, А.Л. Борисова, Т.В. Цимбаліста, А.І. Кільдій, К.В. Янцевич, З.Г. Іпатова


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Досліджено структуру та властивості аморфізуючих композиційних детонаційних покриттів на основі FeMoNiCrB-сплаву. Для нанесення покриттів були використані композиційні порошки FeMoNiCrB + ZrB2, FeMoNiCrB + (Ti,Cr)C, FeMoNiCrB + FeTiO3, отримані з суміші порошків композицій методом механічного легування. Встановлено, що в результаті детонаційного напилення всіх складів порошків сформовані покриття мають щільну, ламелярну, багатофазну структуру. Склад покриттів включає тверді розчини Fe(Ni,Cr), бориди Mo2FeB2 і Fe2B, дисперсні включення легуючих добавок (ZrB2, (Ti,Cr)C, FeTiO3) і оксидів (ZrO2 і FeCr2O4 або Fe2O3, або Fe3O4), а також аморфну фазу, кількість якої в структурі покриттів в результаті процесу детонаційного напилення зросла. Приведені показники мікротвердості, корозійної стійкості, довговічності та зносостійкості композиційних детонаційних покриттів. Бібліогр. 12, табл. 6, рис. 4.
Ключові слова: детонаційне напилення, композиційні порошки, аморфізуючий залізний сплав, борид цирконію, карбід титану–хрому, титанат заліза, покриття, корозійна стійкість, зносостійкість


Надійшла до редакції 12.10.2021

Список літератури

1. Судзуки К., Фудзимори Х., Хасимото К. (1987) Аморфные металлы. Москва, Металлургия.
2. Люборский Ф.Е. (1987) Аморфные металлические сплавы. Москва, Металлургия.
3. Куницкий Ю.А., Борисов Ю.С., Коржик В.Н. (1989) Некристаллические металлические материалы и покрытия в технике. Киев, Техника.
4. Борисов Ю.С., Борисова А.Л., Бурлаченко та ін. (2021) Композиційні порошки на основі аморфізуючого сплаву FeMoNiCrB з добавками тугоплавких сполук для газотермічного нанесення покриттів Автомат. зварювання, 11, 44–53. DOI: https://doi.org/10.37434/as2021.11.08
5. ГОСТ Р 9.905-2007 (2007) Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования. Москва, Изд-во стандартов.
6. Жук Н.П. (2006) Курс теории коррозии и защиты металлов. Москва, ООО ТИД «Альянс».
7. Семенова И. В., Флорионович Г.М., Хорошилов А. В. (2002) Коррозия и защита от коррозии. Москва, ФИЗМАТЛИТ.
8. ГОСТ 23.208-79 (1981) Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы. Москва, Изд-во стандартов.
9. Григоренко Г.М., Борисова А.Л., Адеева А.И., Сладкова В.Н. (1995) Применение метода количественного рентгеноструктурного анализа при исследовании фазового состава газотермических покрытий. Проблемы СЭМ, 2, 63–71.
10. ГОСТ 9.909-86. (1999) Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Москва, Изд-во стандартов.
11. Герц И. (1979) Пассивирование деформированного никеля в серной кислоте. Защита металлов, 15, 1, 29–33.
12. Тульський Г.Г. Артеменко В.М., Дерібо С.Г. (2019) Теоретична електрохімія. Харків, Харків. політехн. ін-т.

Реклама в цьому номері: