Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2017 №06 (09) DOI of Article
10.15407/as2017.06.10
2017 №06 (11)

Автоматичне зварювання 2017 #06
Журнал «Автоматическая сваока», № 5-6, 2017, с. 60-67
 

Роботизована система неруйнівного вихрострумового контролю виробів зі складною геометрією

В. В. Долиненко1, Є. В. Шаповалов1, Т. Г. Скуба1, В. О. Коляда1, Ю. В. Куц2, Р. М. Галаган2, В. В. Карпінський2


1ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03680, г. Київ-150, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37.
 
Реферат
Виконано аналіз сучасного стану розробки автоматизованих та автоматичних систем вихрострумового неруйнівного контролю виробів зі складною геометрією. Показано необхідність створення адаптивних роботизованих систем, в яких оператор безпосередньо не задіяний в процесі виконання контролю. Виконано обґрунтування необхідності впровадження нової ефективної методології оброблення сигналів вихрових струмів, в якій використовується теорія дискретного перетворення Гільберта у поєднанні із методами теорії статистичної обробки сигналів. Запропоновано структурну схему роботизованого комплексу автоматичного контролю, що складається з промислового робота-маніпулятора, координатного столу з декількома ступенями свободи та пристроєм фіксації об’єкту контролю, автоматизованої станції з набором вихрострумових перетворювачів різних типів, блоку датчиків технічного зору, персонального комп’ютера та електронного блоку управління і оброблення вихрострумових сигналів. Бібліогр. 12, рис. 7.
 
Ключові слова: автоматичний вихрострумовий неруйнівний контроль, адаптивний роботизований комплекс, датчик технічного зору, амплітудна та фазова характеристики вихрострумового сигналу

Читать рефераты на русском


В. В. Долиненко1, Е. В. Шаповалов1, Т. Г. Скуба1, В. А. Коляда1, Ю. В. Куц1, Р. М. Галаган1, В. В. Карпинский1
1ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03680, г. Киев-150, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского». 03056, г. Киев, просп. Победы, 37.
 
РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ СО СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
 
Выполнен анализ современного состояния разработки автоматизированных и автоматических систем вихретокового неразрушающего контроля изделий со сложной геометрией. Показана необходимость создания адаптивных роботизированных систем, в которых оператор непосредственно не задействован в процессе выполнения контроля. Выполнено обоснование необходимости внедрения новой эффективной методологии обработки сигналов вихревых токов, в которой используется теория дискретного преобразования Гильберта в сочетании с методами теории статистической обработки сигналов. Предложена структурная схема роботизированного комплекса автоматического контроля, который состоит из промышленного робота-манипулятора, координатного стола с несколькими степенями свободы и устройством фиксации объекта контроля, автоматизированной станции с набором вихретоковых преобразователей различных типов, блока датчиков технического зрения, персонального компьютера и электронного блока управления и обработки вихретоковых сигналов. Библиогр. 12, рис. 7.
 
Ключевые слова: автоматический неразрушающий вихретоковый контроль, адаптивный робототехнический комплекс, амплитудная и фазовая характеристики вихретокового сигнала

Надійшла до редакції 19.04.2017
Подписано в печать 18.05.2017
 
Список літератури
 1. Клюев В. В. (ред.) (2003). Неразрушающий контроль. Справочник: в 7 т. Москва, Машиностроение, Т. 2.
 2. ДСТ У EN 12084:2005. Неруйнівний контроль. Контроль вихрострумовий. Загальні вимоги і рекомендації.
 3. Лобанов Л. М., Шаповалов Е. В., Коляда В. А. (2014). Применение современных информационных технологий для решения задач автоматизации технологических процессов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 4, 52–56.
 4. Schwabe M., Maurer A., Koch R. (2010). Ultrasonic Testing Machines with Robot Mechanics – A New Approach to CFRP Component Testing. 2nd International Symposium on NDT in Aerospace, Germany.
 5. Louviot P., Tachattahte A., Garnier D. (2012). Robotised UT Transmission NDT of Composite Complex Shaped Parts. 4th International Symposium on NDT in Aerospace, Berlin (Germany).
 6. Попов Е. П., Письменний Г. В. (1990). Основы робототехники. Москва, Высшая школа.
 7. Юревич Е. И. (2005). Основы робототехники. 2-е изд., перераб. и доп., Санкт-Петербург, БВХ -Петербург.
 8. Сляднева Н. А. (2008). «РО БОСКОП ВТ -3000» Роботизированный комплекс вихретокового контроля. Диагностические приборы. Средства и технологии неразрушающего контроля, 1, 31.
 9. Учанін В. М. (2013). Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання. Львів, СПО ЛОМ .
 10. Тетерко А. Я., Назарчук З. Т. (2004). Селективна вихрострумова дефектоскопія. Львів, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України.
 11. Куц Ю. В., Щербак Л. М. (2009). Статистична фазометрія. Тернопіль, Вид-во Тернопіл. технічного ун-ту імені Івана Пулюя.
 12. Бендат Дж., Пирсол А. (1989). Прикладной анализ случайных данных. Москва, Мир.