Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2018 №08 (07) DOI of Article
10.15407/as2018.08.08
2018 №08 (01)

Автоматичне зварювання 2018 #08
Журнал «Автоматичне зварювання», № 8, 2018, с. 45-50
 
 

Методика визначення індукції керуючого магнітного поля в зоні ванни при дуговому зварюванні

О. Д. Размишляєв1, П.О. Видмиш2, М. В. Агєєва3


1ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 87500, м. Марiуполь, вул. Університетська, 7. E-mail: razmyshljaev@gmail.com
2ТОВ «Метінвест-Промсервіс». 87500, м. Маріуполь, Нікопольский просп., 113-а. E-mail: pstukmu@gmail.com
3Донбаська державна машинобудівна академія. 84313, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72. E-mail: maryna_ah@ukr.net

Реферат
Показано, що в даний час є розрахункові методики, що дозволяють визначити індукцію в зоні зварювальної ванни, яку генерують двострижневі пристрої введення поперечного магнітного поля при дуговому зварюванні. Однак ці методики надзвичайно складні у використанні. У даній роботі запропонована розрахункова методика визначення чисельних значень компонент індукції поперечного магнітного поля в зоні зварювальної ванни. Методика заснована на використанні експериментальних даних про величину індукції, що генерується пристроєм введення поперечного магнітного поля в зоні зварювальної ванни при різній величині перетинів стрижнів цих пристроїв введення. Запропоновано розрахункові вирази і алгоритм їх використання для визначення компонент індукції магнітного поля у зазначеній зоні. Показана задовільна збіжність розрахункових даних з експериментальними. Методика рекомендується для використання при дуговому наплавленні і зварюванні виробів з матеріалів, які не є феромагнетиками. Бібліогр. 8, рис. 6.
Ключові слова: поперечне магнітне поле, індукція, феромагнетик, зварювальна ванна

Література
  1. Скиперский Н. А., Рыбачук А. М. (2000) Формирование шва поперечным магнитным полем при сварке немагнитных материалов. Сварочное производство, 7 , 53–55.
  2. Иофинов П. А., Ибрагимов В. С., Дмитриенко А. К. и др. (1991) Влияние внешнего электромагнитного поля на скорость плавления электродной проволоки при автоматической наплавке под флюсом. Там же, 1 , 34–35.
  3. Размышляев А. Д., Миронова М. В. (2011) Производительность расплавления электродной проволоки при дуговой наплавке под флюсом с воздействием поперечного магнитного поля. Автоматическая сварка, 5 , 48–51.
  4. Рыжов Р. Н., Кузнецов В. Д. (2006) Внешние электромагнитные воздействия в процессах дуговой сварки и наплавки (Обзор). Там же, 10 , 36–44.
  5. Андреева Е. Г. Шамец С. П., Колмогоров Д. В (2005) Расчет стационарных магнитных полей и характеристик электротехнических устройств с помощью программного пакета ANSYS. Electronic scientific journal «Oil and Gas Business», 1 , http://ogbus.ru/authors/Andreeva/Andreeva_1.pdf.
  6. Бессонов Л. А. (2003) Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. Москва, Гардарики.
  7. Тозони О. В. (1975) Метод вторичных источников в электротехнике. Москва, Энергия.
  8. Размышляев А. Д., Миронова М. В., Ярмонов С. В., Выдмыш П. А. (2013) Строение поперечного магнитного поля, генерируемого устройствами ввода для процесса дуговой сварки. Вісник Приазовського державного технічного університету. Зб. наук. пр., 26, сс. 135–141.

 
Надійшла до редакції 12.06.2018
Підписано до друку 19.07.2018.