Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №09 (07) DOI of Article
10.37434/as2020.09.08
2020 №09 (01)

Автоматичне зварювання 2020 #09
Журнал «Автоматичне зварювання», № 9, 2020, с. 54-60

Процеси при збудженні зварювальної дуги (Огляд)

Н.М. Махлін


ДП «НІЦ ЗКАЕ ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України». 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: electro@paton.kiev.ua

У зв’язку з відсутністю дотепер повної теорії процесу збудження зварювальної дуги, яка б змогла переконливо пояснити усю сукупність відомих фактів, розглянуті деякі важливі теоретичні та експериментальні відомості різних авторів щодо процесів первісного збудження зварювальної дуги при дуговому ти плазмовому зварюванні, що важливо для побудови електронних вольтододаючих пристроїв, які генерують імпульси високої та підвищеної напруги, що інжектуються у міжелектродний проміжок для забезпечення безконтактних первісного та повторних збуджень зварювальної дуги. Наведено отримані на основі багатьох досліджень (у тому числі теоретичних), досвіду розробки та застосування вольтододаючих пристроїв вимоги до параметрів імпульсів, що генеруються цими пристроями. Запропоновано аналітичні вирази для створення теорії процесу збудження зварювальної дуги постійного струму. Бібліогр. 15.
Ключові слова: збудження зварювальної дуги при дуговому та плазмовому зварюванні, тліючий, іскровий та дуговий розряди, напруга первісного підпалу, повторні збудження дуги змінного струму, комбіновані пристрої–збудники–стабілізатори, енергія, амплітуда, тривалість імпульсів

Надійшла до редакції 10.08.2020

Список літератури

1. (1986) Оборудование для дуговой сварки. Справ. пособие. Смирнов В.В. (ред.). Ленинград, Энергоатомиздат.
2. Темкин Б.Я. (1981) Теория и расчет возбудителей сварочной дуги. Автореф. дис. … канд. техн. наук. Ленинград.
3. Райзер Ю.П. (1987) Физика газового разряда. Москва, Наука.
4. Гвоздецкий В.С. (1969) К теории катодных процессов в электрической дуге. Автоматическая сварка, 1 (часть 1), 33–37; 6 (часть 2), 1–4.
5. Электротехнический справочник. (1980) В 3-х т. Т.1. Общие вопросы. Электротехнические материалы. Герасимов В.Г., Грудинский П.Г., Жукова Л.А. и др. (редакторы.) 6-е изд., испр. и доп. Москва, Энергия.
6. Патон Б.Е., Заруба И.И., Дыменко В.В., Шатан А.Ф. (2007) Сварочные источники питания с импульсной стабилизацией горения дуги. Киев, Екотехнологія.
7. Farson D., Courardy C., Talkington J.et al. (1998) Arc initiation in gas metal arc welding. Welding Res. Supl., 8, 315–321.
8. Кесаев И.Г. (1968) Катодные процессы в электрической дуге. Москва, Наука.
9. Кривцун И.В. (2018) Анодные процессы в сварочных дугах. Автоматическая сварка, 11–12, 103–117.
10. Лесков Г.И. (1970) Электрическая сварочная дуга. Москва, Машиностроение.
11. Лесков Г.И., Лугин В.П. (1971) Исследование электрического пробоя промежутков между сварочными электродами. Сварочное производство, 2, 10–11.
12. Махлин Н.М. (2015) Особенности бесконтактных возбуждений дуги переменного тока. Автоматическа сварка, 10, 30–37.
13. Weinshehk H.E., Schellhase M. (1971) Wiederzundugscharacteristiken von Schwießlichtbogen mit abschmelzen der Elektrode. ZIS-Mitt., 13, 12, 1706–1720.
14. Коротинський О.Є. (2007) Високоефективні джерела живлення для дугового зварювання на основі індуктивно-ємнісних перетворювачів. Дис. … д-ра. техн. наук. Київ.
15. Походня И.К. (1967) Плавление электрода и взаимодействие металла с газами при дуговой сварке. Дис. … д-ра техн. наук. Киев.

Реклама в цьому номері: