Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №06 (02) DOI of Article
10.37434/as2021.06.03
2021 №06 (04)

Автоматичне зварювання 2021 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2021, с. 21-28

Моделювання впливу електромагнітного поля на структуроутворення зварених під водою з`єднань

C.Ю. Максимов, О.М. Берднікова, О.О. Прилипко, Т.О. Алексеєнко, Є.В. Половецький, А.А.Радзієвська
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В розробленому комп’ютерному додатку Proj5.exe реалізовано ідею послідовного обчислення величин, де значення величини зварювального струму/напруги і струму/напруги в індукторі зовнішнього електромагнітного впливу підбирається дослідником. Це дозволяє підвищити ефективність досліджень з мінімальною кількістю експериментів під водою. З використанням отриманих параметрів зовнішнього електромагнітного поля виконані наплавлення під водою порошковим дротом ППС-АН1 на пластину із низьколегованої сталі 09Г2С. Дослідженнями встановлено, що використання зовнішнього електромагнітного впливу сприяє подрібненню зеренної структури наплавленого металу та зменшенню частки неметалевих включень при помітному їх диспергуванні. Крім того, в металі зони термічного впливу зменшуються параметри пакетної структури бейніту, спостерігається більш рівномірний рівень мікротвердості при подрібненні субструктури. Зовнішнє електромагнітне поле значно впливає на дислокаційну структуру метала, сприяє рівномірному та безградієнтному її розподілу, що обумовлює рівномірний рівень дислокаційного зміцнення у локальних об’ємах структури та зниження рівня локальних внутрішніх напружень. Бібліогр. 11, рис. 7.
Ключові слова: зварювання під водою, зварні з’єднання, низьколегована сталь, зовнішній електромагнітний вплив, мікроструктура, мікротвердість, бейніт нижній та верхній, дислокації, локальні внутрішні напруження


Надійшла до редакції 14.04.2021

Список літератури

1. Рыжов Р.Н., Кузнецов В.Д., Прилипко Е.А. (2005) Методика расчета параметров управляющего электромагнитного воздействия при дуговой сварке конструкционных сталей. Вестник НТТУ «КПИ», 45, 176–177.
2. Максимов С.Ю., Прилипко Е.А., Кожухарь В.И., Рыжов Р.Н. (2004) Применение внешних электромагнитных влияний для улучшения механических свойств швов при мокрой подводной сварке. Автоматическая сварка, 11, 20.
3. Косевич. Ф.М. (1978) Дислокации в теории упругости. Киев, Наукова думка.
4. Лариков Л.Н., Фальченко В.М. (1980) Влияние высокоскоростного нагружения на массоперенос в железе. Влияние дефектов кристаллической структуры на диффузию и массоперенос при импульсном воздействии. Киев, Ин-т металлофизики АН УССР, сс. 30–32.
5. Токий В.В., Зайцев В.И., Филатов Б.П. (1973) О механизме формирования упорядоченной дислокационной структуры металлов. Укр. физ. журнал, 7, 1178-1181
6. Тозони О.В. (1964) Математические модели для расчета электрических и магнитных полей. Киев, Наукова думка.
7. Тозони О.В., Маергойз И.Д. (1974) Расчет трехмерных электромагнитных полей. Киев, Технiка.
8. Петрушенко Е.И. (1966) Постановка задачи по расчету вихревых токов в телах произвольной формы. Известия вузов. Электромеханика, 11, 1181–1184.
9. Берднікова О.М., Максимов С.Ю., Прилипко О.О. та ін. (2021) Вплив зовнішнього електромагнетного поля на структуру зварних з’єднань під час зварювання під водою. ФХММ, 57, 1, 60–68.
10. Maksymov, S.Yu., Berdnikova, O.M., Prilipko, O.O. et al. (2021) Influence of external electromagnetic field on parameters and defects of crystal lattice of metal of welded joints during underwater welding.The Paton Welding J., 1, 23–28. DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2021.01.0
11. Гольдштейн М.И., Литвинов В.С., Бронфин Б.М. (1986) Металлофизика высокопрочных сплавов. Москва, Металлургия.

Реклама в цьому номері: