Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №10 (06) DOI of Article
10.37434/as2022.10.07
2022 №10 (01)

Автоматичне зварювання 2022 #10
Журнал «Автоматичне зварювання», № 10, 2022, с. 47-53

Спеціалізовані плазмові пристрої для створення градієнтних покриттів плазмово-порошковим напиленням

В.М. Пащенко


НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: vn.paschenko@ukr.net

Досліджений плазмовий пристрій для плазмово-порошкового напилення багатошарових, композиційних та градієнтних покриттів. Проведені експериментальні дослідження енергетичних характеристик дугового генератора плазми з криволінійним дуговим каналом при роботі на плазмоутворювальному повітрі з метою доведення принципової можливості його тривалої експлуатації з прийнятними енергетичними і ресурсними характеристиками. Показано, що втрати в елементи конструкції плазмотрона залежать від струму дуги та витрат плазмоутворювального газу, характер цієї залежності принципово не відрізняється від звичайних плазмотронів: з підвищенням струму втрати зростають і дещо знижуються при збільшенні витрати газу. Вольт-амперні характеристики генератора плазми спадні, проте наявність перегину дугового каналу як стабілізуючого довжину дуги фактору призводить до появи нейтральної ділянки ВАХ з певною тенденцією до зростання при збільшенні струму. При цьому обмежується діапазон стійкої роботи по струму дуги. Наведений варіант вдосконалення конструкції досліджуваного плазмотрона з розширенням його функціональних можливостей нанесення багатокомпонентних покриттів. Бібліогр. 8, рис. 7.
Ключові слова: плазмово-порошкове напилення, градієнтні покриття, багатошарові покриття, дуговий генератор плазми з криволінійним каналом, плазмоутворювальне повітря, вольт-амперні характеристики, коефіцієнт корисної дії, спеціалізований плазмовий пристрій


Надійшла до редакції 31.08.2022

Список літератури

1. Сом А.И., Галагуз Б.А. (2020) Плазменно-порошковая наплавка композиционных сплавов с раздельной подачей карбидов вольфрама и матричного сплава. Автоматическая сварка, 12, 37–43.
2. Борисов Ю.С., Борисова А.Л., Грищенко А.П. и др. (2019) Структура и фазовый состав плазменных покрытий ZrB2–SiC–AlN на поверхности композиционного материала C/C–SiC. Там же, 5, 25–35.
3. Мацкерле Ю. (1987) Современный экономичный автомобиль. Пер. с чешск. В.Б. Иванова; Бенедиктов А.Р. (ред.). Москва, Машиностроение.
4. Борисова А.Л., Борисов Ю.С., Астахов Е.А. и др. (2012) Теплозащитные свойства газотермических покрытий, содержащих квазикристаллический сплав системы Al–Cu– Fe. Автоматическая сварка, 4, 38–41.
5. Мацука Н.П., Громыка Г.Ф., Шевцов А.И., Ильющенко А.Ф. (2019) Моделирование нестационарных тепловых процессов при формировании градиентных газотермических покрытий на основе самофлюсующегося сплава, модифицированного твердыми тугоплавкими соединениями под импульсным высокоэнергетическим воздействием. Минск, Еругинские чтения-2019, сс. 88–89.
6. Зайцев О.В. (2008) Розробка матеріалів для захисту деталей авіаційних двигунів від високотемпературної ерозії: автореф .… дис. канд. техн. наук: 05.02.01. Дніпропетровськ.
7. Пащенко В.М. (2018) Дугові генератори в технологіях інженерії поверхні. Харків, Мачулін.
8. Пристрій для формування газопорошкового потоку при плазмовому напиленні. Україна пат. 42589 МПК (2009) В05В 7/00, Н05Н 1/00. № 200901606; заяв. 24.02.2009; опубл. 10.07.2009, Бюл. № 13.

Реклама в цьому номері: