Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2016 №03 (06) DOI of Article
10.15407/tdnk2016.03.07
2016 №03 (08)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2016 #03
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №3, 2016 стр. 44-49
 

Методика визначення залишкового ресурсу залізобетонних мостових балок та розроблення технічних засобів моніторингу деформацій

Я. Л. Іваницький, О. П. Максименко, Ю. В. Мольков, П. С. Кунь, О. Я. ЧепільРеферат:
Сформульовано методику визначення залишкового ресурсу роботи залізобетонної балки з використанням енергетичного підходу. Розроблено оптико-цифрові засоби для реєстрації переміщень бокової поверхні балки в процесі статичних та циклічних навантажень та алгоритм реєстрації та обробки зображень для визначення величини локальних деформацій та прогину балок. Проведено лабораторні і натурні випробування засобів вимірювання під час досліджень моделі та випробовувань моста. Показано, що результати визначення деформацій та прогинів оптико-цифровими засобами добре корелюють із даними розрахункових величин, отриманих згідно діючих нормативних документів. Бібліогр. 9, табл. 2, рис. 11.
 
Ключові слова: залізобетонна балка, напружено-деформований стан, енергія пружно-пластичного деформування, цифрова кореляція зображень, розподіли переміщень і деформацій
 
Procedure for determination of residual operating life of a concrete beam with application of energy approach was formulated. Optico-digital means for recording beam lateral surface displacements during static and cyclic loading and an algorithm for image recording and processing to determine the magnitude of local deformations and sagging of beams were developed. Laboratory and full-scale testing of measuring tools were conducted during model investigations and bridge testing. It is shown that the results of determination of deformations and sagging by optico-digital means correlate with the data on design values, derived in keeping with existing normative documents.
 
Keywords: concrete beam, stress-strain state, energy of elastic-plastic deformation, digital correlation of images, distribution of displacements and deformations
 
  1. Choi S. Measurement of Deformations on Concrete Subjected to Compression Using Image Correlation / S. Choi, S. P. Shah // Experimental Mechanics. – 1997. – Vol. 37, №. 3. – Р. 307–313. https://doi.org/10.1007/BF02317423
  2. Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних попередньо напружених балок методом цифрової кореляції зображень / П. М. Коваль, Я. Л. Іваницький, Ю. В. Мольков [та ін.] : Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 3. – C. 75–79.
  3. Оптико-цифровий метод визначення полів деформацій на локальних ділянках залізобетонних мостів / Я. Л. Іваницький, О. П. Максименко, Р. М. Запоточний [та ін.] // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – № 2. – С. 104–108.
  4. Noncontact Photogrammetric Measurement of Vertical Bridge Deflection / D. V. Jauregui, K. R. White, C. B. Woodward [et al.] // Journal of bridge engineering. – 2003. – P. 212–221. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0702(2003)8:4(212)
  5. Olaszek P. Investigation of the dynamic characteristic of bridge structures using a computer vision method / P. Olaszek // Measurement. 1999. – № 25. – P. 227–236. https://doi.org/10.1016/S0263-2241(99)00006-8
  6. The measurement of deformation of a bridge by moire photography and photogrammetry / C. Forno, S. Brown, R. A. Hunt [et al.] // Strain. – 1991. – Р. 83–87. https://doi.org/10.1111/j.1475-1305.1991.tb00761.x
  7. Максименко О. Алгоритм обробки цифрових зображень для визначення деформаційних характеристик матеріалів / О. Максименко, Л. Франкевич, О. Сахарук // Електроніка та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 3. – С. 156–168.
  8. Моніторинг деформаційних процесів об’єктів тривалої експлуатації методом цифрової кореляції спекл-зображень / О. П. Максименко, І. С. Голинський, О. Г. Куць [та ін.] // Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів. Неруйнівний контроль матеріалів і конструкцій: зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 14. – С. 163–170.
  9. Digital image correlation technique for thin beam specimen deformation and material moduli of elasticity measurements / «Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity» O. Maksymenko, O. Sakharuk, B. Ilchyshyn [et al.] // Proceedings of 5th  International Conference (June 24–27, 2014, Lviv, Ukraine) / Ed. V. V. Panasyuk. – Lviv: Karpenko Physico-Mechanical Institute, 2014. – 880 p. P. 367–372.
 
Надійшла до редакції 26.04.2016
Підписано до друку 2.08.2016.