Eng
Ukr
Rus
Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» 27 листопада 2023 р., на youtube каналі ІЕЗ: https://www.youtube.com/@pewiphd791
Початок трансляції 10:00 за київським часом
Триває друк

2016 №03 (07) DOI of Article
10.15407/tdnk2016.03.08
2016 №03 (09)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2016 #03
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №3, 2016 стр. 50-53
 

Розрахункове обґрунтування впливу промислових вибухів на технічний стан магістральних трубопроводів

В. М. Тороп


E.O. Paton Electric Welding Institute, NASU
Реферат:
Оцінка впливу промислових вибухів при розробці гранітного кар'єру на технічний стан аміакопроводу і магістральних газопроводів, які проходять по технологічному коридору на відстані не менше 300 м до відкритого гранітного кар'єру, виконана з припущенням про найбільш жорсту комбінацію негативних факторів. Перевірка безпеки експлуатації аміакопроводу та газопроводів від сейсмічної дії вибухів була виконана за допомогою експерної системи «Міцність». Для серій свердловинних зарядів діаметром 0,160 м з максимальною масою в групі уповільнення Q = 680 кг мінімально допустима відстань до аміакопроводу складе 132 м, а для газопроводів 129 м, в той час як для серій свердловинних зарядів діаметром 0,22 м з максимальною масою в групі уповільнення Q = 1200 кг мінімально допустима відстань до аміакопроводу буде 175 м, для газопроводів – 171 м. Поновлення розробки родовища гранітів з застосуванням буропідривних робіт з дотриманням елементів технології сейсмобезпечного підривання не буде негативно впливати на технічний стан магістральних трубопроводів. Бібліогр. 7, табл. 1, рис. 4.
 
Ключові слова: аміакопровід, газопроводи, технічний стан, промислові вибухи, експертна система
 
Evaluation of the effect of industrial explosions at development of granite quarry and technical condition of ammonium line and main gas pipelines, which run through the technological corridor at not less than 30,0 m distance from open-pit granite quarry, was conducted with the assumption of the toughest combination of negative factors. Verification of operational safety of ammonia line and gas pipelines against seismic effect of explosions was performed using “Mitsnist” expert system. For sequences of deep-hole charges of 0.160 m diameter with maximum weight in delay group Q = 680 kg  the minimum admissible distance to ammonia line with be equal to 132 m, and for gas pipelines it will be 129 m, respectively, while for sequences of deep-hole charges of 0.22 mm diameter with maximum mass in the delay group Q = 1200 kg, minimum admissible distance to ammonia line will be 175 m, and for gas pipelines it will be 172 m. Resumption of development of granite field with application of blasting operations, while observing the elements of seismosafe blasting technology, will have no adverse effect on the condition of the main pipelines. 7 References, 1 Table, 2 Figures.
 
Keywords: ammonia line, gas pipelines, technical condition, industrial explosions, expert system
 
  1. Цейтлин Я. И. Сейсмические и ударные воздушные волны промышленных взрывов / Я. И. Цейтлин, Н. И. Смолий. – М.: Недра, 1981. – 192 с.
  2. Швец В. Ю. Разработка технологии сейсмобезопасного взрывания скважинными зарядами на карьерах с учетом перераспределения энергии взрыва на дробление и сейсмоэффект: дис. ... канд. техн. наук / В. Ю. Швец. – Днепропетровск, 1988. – 145 с.
  3. СНиП-45-75. Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1975.
  4. Гехман А. С. Сейсмостойкость трубопроводов. Научно-технический обзор. НИПИЭСУНефтегазстрой / А. С. Гехман, А. А. Меликян, В. В. Спиридонов. – М.: 1977. – 100 с.
  5. Guidelines for the Design of Buried Steel Pipe. American Society for Civil Engineers (ASCE), July 2001, USA. – 76 p.
  6. Тороп В. М. Комплексная диагностика аммиакопровода «Тольятти–Одесса» (территория Украины) / В. М. Тороп, Д. А. Дубицкий // Труды 12-й Международной деловой встречи «Диагностика 2002». – Апрель 2002, Турция. – Т.3, ч. 2. – М.: ИРЦ Газпром, 2002. – С. 8–12.
  7. Тороп В. М. Оцінка граничного стану трубопроводів, резервуарів і посудин тиску на основі розробленої експертної системи: автореф. дис. докт. техн. наук / Тороп Василь Михайлович. – К., 2006. – 38 с.
 
 
Надійшла до редакції 20.06.2016
Підписано до друку 2.08.2016.