Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №04 (06) DOI of Article
10.15407/tdnk2019.04.07
2019 №04 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2019 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2019, №4, стор. 58-65

Аналіз ризиків на технічну безпеку джерел живлення та зварних конструкцій з використанням НК і ТД для виробництва

А.Г. Потап`євський, Ю.К. Бондаренко, Ю.В. Логінова, К.О. Артюх


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Контроль якості – це функція менеджменту, процес забезпечення досягнення цілей організації за допомогою оцінки та аналізу результатів діяльності, оперативного втручання у виробничий процес і прийняття коригуючих дій. Основним завданням контролю є процес забезпечення досягнення цілей і місії організації. Діяльність керівників підприємств і вищих ланок управління, що встановлюють стандарти, норми і нормативи, які перевіряють і оцінюють відповідність їм продукції, є коригування роботи персоналу. Необхідність контролю обумовлена наступними обставинами: потреба організації процесу виробництва зварних конструкцій відповідно до наявних резервів і ресурсів безпеки експлуатації; вимоги споживачів до якості, стандартів і сертифікації продукції, що випускається; змінюються внутрішні і зовнішні умови виробництва; необхідність виявлення тенденцій з мінливого попиту і пропозиції продукції; формування бази даних для подальшого планування витрачання матеріальних та фінансових коштів; вдосконалення нормативних показників по праці та НК і ТД; своєчасне втручання у виробничий процес при відхиленнях від прийнятих норм і нормативів та ін., аналіз результатів НК і ТД. Бібліогр. 11, рис. 3.
Ключові слова: умови виробництва, контроль, обладнання, прилади, інструменти, технологічна документація, менеджери, система контролю, людський фактор, морально-психологічний клімат, ризик, ризик-менеджмент

Надійшла до редакції 10.09.2019
Підписано до друку 11.12.2019

Список літератури

1. Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О. (2019) Аналіз вимог міжнародних нормативних документів з метою створення стратегії безперервності вітчизняного зварювального виробництва для забезпечення його дієздатності і конкурентоспроможності. ХІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів» 18–19 квітня 2019 р., Київ, «КПІ імені Ігоря Сікорського», сс. 89–92.
2. Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О. (2019) Аналіз вимог міжнародних нормативних документів з метою створення стратегії безперервності вітчизняного зварювального виробництва для забезпечення його дієздатності і конкурентоспроможності. Международная научно-техническая конференция «Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении» 16–18 мая 2019 г., Одесса. Одесса, ОНПУ, сс. 10–13.
3. Ковальчук О.В., Логінова Ю.В., Бондаренко Ю.К., Потап’євський А.Г. (2019) Результати дослідження та аналізу факторів небезпек з метою створення методик оперативного планування в системі виробництва та монтажу зварних конструкцій. Міжнародна конференція «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні і споріднених процесах – PolyWeld 2019» 23–24 травня 2019 р. Київ, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».
4. ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (ІЕС/ISO 31010:2009, IDT).
5. Бондаренко Ю.К., Артюх К.О., Логинова Ю.В. (2019) Исследование влияния источников рисков на техническую безопасность сварных конструкций при эксплуатации. Конференція «Инженерия поверхности и реновация изделий», м. Свалява, 20–24 травня 2019 р., сc. 20–23
6. Bondarenko Yu., Logіnova Yu, Artyuh K. et al. (2017) Development of Methods of Risk Detection Assessment in the Welding. Düsseldorf, Germany, Academic publishing LUMBERT.
7. Маслоу А. (2004) Мотивация и личность. Киев, PSYLIB.
8. Дмитриченко Л.И., Чунихина Т.С., Дмитриченко Л.А., Химченко А.Н. (2010) Корпорация в системе общественного производства. Монография. Донецк, ТОВ «Східний видавничий дім».
9. A Theory of Human Motivation — original 1943 article by Maslow. http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
10. Maslow’s Hierarchy of Needs – Teacher’s Toolbox. A video overview of Maslow’s work by Geoff Petty. http://www.teacherstoolbox.co.uk/maslow.html
11. A Theory of Human Motivation: Annotated. https://web.archive.org/web/20061110104536/http://emotionalliteracyeducation.com/abraham-maslow-theory-human-motivation.shtml