Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №02 (02) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.02.03
2020 №02 (04)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №2, стор. 22-25

Метод виявлення сигналів вихрострумової дефектоскопії малої обчислювальної ресурсоємності

М.О. Редька1, Ю.В. Куц1, О.Е. Левченко1, О.Д. Близнюк2
1Кафедра приладів та систем неруйнівного контролю КПІ ім. І. Сікорського. E-mail: y.kuts@ukr.net
2Науково-дослідна лабораторія технічної діагностики та неруйнівного контролю авіаційної техніки НАУ. E-mail: nau_409@ukr.net

Запропоновано метод опрацювання сигналів вихрострумової дефектоскопії, що ґрунтується на визначенні числа нулів аналізованого сигналу в ковзному режимі. Метод відрізняється малою ресурсоємністю, має просту схемотехнічну реалізацію і може бути використаний в автоматизованих системах вихрострумового неруйнівного контролю. Бібліогр. 13, табл. 1, рис. 4.
Ключові слова: вихрострумова дефектоскопія, автоматизований вихрострумовий контроль, виявлення сигналів

Надійшла до редакції 26.06.2020

Список літератури

1. Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Ковалев А.В. и др. (2005). Неразрушающий контроль и диагностика. Справочник. Москва, Машиностроение.
2. (2004) Nondestructive Testing Handbook, Third Edition: Volume 5, Electromagnetic Testing. Satish S Udpa (technical editor), Patrick O`Moore (editor). ASNT.
3. Учанін В.М. (2013) Накладні вихрострумові перетворювачі подвійного диференціювання. Львів СПОЛОМ.
4. Качанов В.К., Мозговий О.В., Пітолін О.І. та ін. (1994) Сучасні методи та засоби ультразвукового контролю з використанням статистичної обробки сигналів. Навч. посібник. Бабак В.П. (ред.). Київ, ІС ДО.
5. Марченко Б.Г., Приймак М.В., Щербак Л.М. (2001) Теоретичні основи аналізу стохастичних сигналів і шумів. Навчальний посібник. Тернопіль, ТДТУ імені Івана Пулюя.
6. Карпаш О.М., Рибіцький І.В., Карпаш М.О. (2008) Обґрунтування можливості використання кодів Баркера дляпідвищення чутливості ультразвукового безконтактногоспособу вимірювання товщини. Техническая диагностика и неразрушающий контроль, 2, 31–35.
7. Соколов И.В. (2007) Сплит-способ ультразвукового контроля. Дефектоскопия, 12, 3–17.
8. Тютякин А.В. (2012) О применении вейвлет-преобразования в спектральном анализе информативных сигналовсистем неразрушающего контроля и диагностики. Контроль. Диагностика, 8, 11–16.
9. Тихонов В.И. (1970) Выбросы случайных процессов. Москва, Наука.
10. Куц Ю.В., Редька М.О., Близнюк О.Д. (2020) Метод виявлення сигналів вихрострумового неруйнівного контролю на фоні шуму за кількістю нулів процесу. VII Міжнар. наук.-техн. конф. Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи МІВТС-2020. Тези доповідей, 18-19 лютого 2020. Харків, сс. 71–72.
11. Куц Ю.В., Єременко В.С., Монченко О.В. та ін (2006) Спосіб ультразвукового вимірювання товщини виробів. Патент на корисну модель № 35057 Україна, МПК. G01В 17/02; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.
12. Fisher N.I. (2000) Statistical analysis of circular data. Cambridge, Cambridge University Press.

Реклама в цьому номері: