Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2020 №04 (04) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.04.05
2020 №04 (06)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #04
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №4, стор. 32-39

Розроблення методу, методики та засобів контролю елементів будівельних машин та металевих конструкцій з використанням магнітострикційного ефекту

В.П. Бабак1, Ю.В. Куц1, І.В. Богачев1, В.В. Хайдуров1, В.М. Зварич2, М.В. Мислович2, Л.М. Щербак2, Ю.І. Гижко2, М.С.Гуторова2, Л.Б. Остапчук2
1Інститут технічної теплофізики НАН України. 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2-а. E-mail: admin@ittf.kiev.ua
2Інститут електродинаміки НАН України. 03057, м. Київ, просп. Перемоги, 56. E-mail: ied1@ied.org.ua

Розроблено та апробовано метод і математичні моделі прямих та обернених задач ультразвукового контролю та діагностики складних металевих конструкцій на наявність дефектів. Виготовлено та експериментально перевірено дослідний зразок системи магнітострикційного контролю елементів досліджуваних об’єктів. Проведено математичне моделювання процесів ультразвукового контролю з використанням програмного середовища MATLAB та COMSOL Multiphysics. Адекватність математичних моделей підтверджена результатами їх порівняння з реальними фізичними експериментами. Бібліогр. 7, табл. 4, рис. 17.
Ключові слова: будівельні металеві конструкції, ультразвуковий контроль, малоапертурні перетворювачі, прямі та обернені задачі ультразвукового контролю

Надійшла до редакції 28.09.2020

Список літератури

1. Ермолов И.Н., Алешин Н.П., Потапов А.И. (1991) Акустические методы контроля. Москва, Высшая школа.
2. Кретов Е.Ф. (2014) Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении. СПб, СВЕН.
3. Хамидуллин В.К. (1989) Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и системы. Ленинград, Издательство Ленинградского университета.
4. Щербинский В.Г. (2005) Технология ультразвукового контроля сварных соединений. Москва, Тиссо.
5. Hyzhko, Y., Hutorova, M., Myslovych, M., Ostapchuk, L. (2019) On Peculiarities of Development of Information Support for Technical Diagnostics Multilevel Systems of Electrical Equipment. Computational Prob-lems of Electrical Engineering, l.9, 2, 34–41.
6. Бабак В.П., Єременко В.С., Куц Ю.В. та ін. (2019) Моделі та міри у вимірюваннях. Монографія. Бабак В.П. (ред.). Київ, Наукова думка. http://ittf.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/05/monogr-2019.pdf
7. Бабак В.П., Богачев І.В., Хайдуров В.В. (2020) Визначення розмірів дефектів та їх положення при ультразвуковому контролі методами математичного та комп’ютерного моделювання. Теплофізика та теплоенергетика, 3, 43–48.

Реклама в цьому номері: