Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2021 №02 (07) DOI of Article
10.37434/as2021.02.08
2021 №02 (09)

Автоматичне зварювання 2021 #02
Журнал «Автоматичне зварювання», № 2, 2021, с. 47-51

Гігієнічні характеристики повітря робочої зони при дуговому зварюванні міді та її сплавів (Огляд)

О. М. Безушко1, О. Г. Левченко2, Т. Б. Майданчук1, А.О. Лук’яненко1, О. М. Гончарова1


1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: mail@kpi.ua

Приведено літературний огляд шкідливих речовин, що утворюються під час дугового зварювання міді та її сплавів. Розглянуто літературні дані про дослідження виділень зварювальних аерозолів при зварюванні міді та мідних сплавів. Показано, що для створення нових марок зварювальних матеріалів, які б задовольняли не тільки їх зварювально-технологічні, а й санітарно-гігієнічні характеристики, необхідно продовжити дослідження хімічного складу і рівнів виділень зварювальних аерозолів з використанням сучасних стандартизованих міжнародних методик. Бібліогр. 13, табл. 1.
Ключові слова: мідь, зварювання, латуні, бронзи, зварювальний аерозоль, шкідливі речовини, токсичність


Надійшла до редакції 3.12.2020

Список літератури

1. Осинцев О.Е., Федоров В.Н. (2004) Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки. Справочник. Москва, Машиностроение.
2. Биковський О.Г. (2011) Зварювання та різання кольорових металів. Довідковий посібник. Київ, Основа.
3. Закс И.А. (1999) Электроды для дуговой сварки цветных металлов и сплавов. Стройиздат, Санкт-Петербург.
4. Levchenko, O.G., Lukianenko, A.O., Demetska, O.V., Arlamov, O.Y. (2018) Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxiciti of Welding Aerosols. Materials Science Forum, 927, 86–92.
5. (2011) ДСТУ ISO 15011-4:2008. Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 4. Форма для запису даних про аерозолі (Переклад і наук.-техн. ред. О. Безушко, Ю. Бондаренко, О. Курочко, А. Левченко, О. Левченко). [Чинний від 2008-08-15]. Київ, Держспоживстандарт України.
6. (1979) ГОСТ 859-2014. Медь. Марки. [Действующий от 1979-01-01] Группа B51. Москва, Межгосударственный стандарт.
7. (2020) Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони. № 1596 від 14.07.2020 р. МОЗ України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#Text.
8. Пономаренко О.И., Шинский И.О., Моргун Н.Н. (2004) Литье по газифицируемым моделям бронзовых сплавов. Литейное производство, 11, 30.
9. Пономаренко О.И., Лысенко Т.В., Становский А.Л., Шинский О.Й. (2012) Управление литейными системами и процессами. Харьков, НТУ «ХПІ».
10. Майданчук Т.Б., Скорина Н.В. (2014) Улучшение технологичности изготовления и сварочных свойств электродов для сварки и наплавки оловянных бронз. Автоматическая сварка, 6-7, 176–181.
11. Илюшенко В.М., Аношин В.А., Скорина В.Н., Майданчук Т.Б. (2013) Выбор шлакообразующей основы покрытия электродов для дуговой сварки и наплавки литейных оловянных бронз. Сварка и родственные технологии: Материалы VII науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов (22–24 мая 2013 г., г. Киев). Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, сс. 155.
12. Илюшенко В.М., Аношин В.А., Бондаренко А.Н. др. (2013) Разработка электродных материалов для сварки и наплавки сложнолегированных бронз. Сварка и родственные технологии – настоящее и будущее: Сб. тез. стенд. докл. Междунар. конф. (25–26 ноябр. 2013 г.). Киев, ИЭС им. Е.О. Патона, сс. 72–73.
13. Скорина Н.В., Кисилев М.О., Пальцевич А.П., Левченко О.Г. (2011) Свойства литийсодержащих жидких стекол для производства сварочных электродов. Сб. докл. IV Междунар. конф. по сварочным материалам стран СНГ. Краснодар, сс. 75–82.

Реклама в цьому номері: