Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2020 №02 (07) DOI of Article
10.37434/tdnk2020.02.08
2020 №02 (01)

Технічна діагностика та неруйнівний контроль 2020 #02
Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 2020, №2, стор. 49-57

Дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації з використанням неруйнівного контролю та технічної діагностики

Ю.К. Бондаренко, О.В. Ковальчук
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Згідно обов`язкових вимог технічних регламентів до технічної документації на відповідальну продукцію зварювального виробництва, технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність продукції нормативним вимогам і включати опис проведення і результати належного аналізу та оцінки ризику (ризиків). На даний час достовірна методика оцінювання ризику зварної конструкції відсутня. В статті визначено особливості виникнення ризиків протягом життєвого циклу продукції. Розглянуто алгоритм виникнення складових ризику при експлуатації зварної конструкції, який є сумарною як ризиків, пов`язаних з відхиленнями процесів проектування, виготовлення, експлуатації (іншими словами, пов`язаних з процесами життєвого циклу продукції), так і ризиків, пов`язаних з небезпеками, які виникають від дій на конструкції та імовірністю експлуатації конструкції поза межами призначення. Відзначено, що ризик при експлуатації є імовірність досягнення конструкцією граничного стану протягом визначеного періоду експлуатації. При цьому граничні стани підрозділяються на дві групи. До першої групи належать граничні стани, перехід через які призводить до повної непридатності об`єкта. До другої групи відносяться ті, які ускладнюють нормальну експлуатацію об`єкта або зменшують його довговічність порівняно з встановленим терміном. При експлуатації зварна металева будівельна конструкція зазнає, насамперед, механічних і корозійних впливів. Дано посилання на теорії та наведено формули, які визначають імовірності відмови металевої конструкції. Рекомендовано для розрахунку сумарної величини ризику експлуатації користуватись формулою Байеса. Бібліогр. 17, табл. 8, рис. 4.
Ключові слова: ризик, ризик експлуатації, управління ризиками, менеджмент ризику, імовірність виникнення небезпек, зварна конструкція, технічна безпека

Надійшла до редакції 07.10. 2019

Список літератури

1. (2015) Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
2. (2016) Постанова Кабінету міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р. «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності».
3. (2010) Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010, № 2736-VI.
4. Бондаренко Ю.К. Ковальчук О.В. (2017) Оцінка ризику експлуатації зварних конструкцій на підставі моніторингу процесів управління якістю і проведення випробувань методами НК і ТД. Неруйнівний контроль та технічна діагностика, 3, 56–62.
5. Бондаренко Ю.К. Ковальчук О.В. (2018) Ідентифікація ризиків при виробництві зварних конструкцій для впровадження ризик-менеджменту на підприємстві. Там само, 3, 47–57.
6. Бондаренко Ю.К. Ковальчук О.В. (2018) Анализ и исследование риск-менеджмента, влияющего на технологический процесс сварки на производстве с целью повышения живучести стальных конструкций по признакам опасности. Сварщик, 4, 29–40.
7. ДСТУ ISO Guide 73:2013 (ISO Guide 73:2009) Керування ризиком. Словник термінів.
8. ДСТУ ISO 31000:2014 (ISO 31000:2009, IDT) Менеджмент ризиків . Принципи і керівні вказівки.
9. ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013 (ІЕС/ISO 31010:2009, IDT) Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику.
10. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник.
11. ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення.
12. ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції
13. ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд. Надано чинності 01.01.2019.
14. Маньковська Е., Скоропад П., Семенистий А. (2010) Корозійна стійкість металевих аморфних сто?пів та метрологічна надійність термоперетворювачів на їх основі. Вимірювальна техніка та метрологія, 71, 98–102.
15. Інтернет-ресурс: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/6607/1/19.pdf
16. Бідюк П.І., Терентьєв О.М., Коновалюк М.М. (2010) Байєсівські мережі в технологіях інтелектуального аналізу даних. Искусственный интеллект, 2, 104–113.
17. Тороп В.М. (2005) Імовірносний ризик-аналіз експлуатації трубопровідних систем резервуарів та посудин тиску. Повідомлення 2. Метод оцінки функціональної придатності елементів конструкції за обмеженими статистичними даними. Проблемы прочности, 3, 96–103.

Реклама в цьому номері: