Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2019 №07 (05) DOI of Article
10.15407/as2019.07.06
2019 №07 (07)

Автоматичне зварювання 2019 #07
«Автоматичне зварювання», № 7, 2019 г., с.33-37

Вплив складу зв’язуючого покриття електродів на токсичність зварювальних аерозолів

О.Г. Левченко1, А.О. Лук’яненко2, О.В. Демецька3


1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37. E-mail: levchenko.opcb@ukr.net
2ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: offise@paton.kiev.ua
3Київський міжнародний університет. 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49

За результатами санітарно-гігієнічної оцінки покритих електродів для зварювання високолегованих хромонікелевих сталей досліджено вплив складу зв’язуючого покриття електродів на токсичність аерозолів, що утворюються при застосуванні даних електродів. Для цього застосовано експрес-метод визначення цитотоксичності, рівнів виділень та хімічного складу зварювальних аерозолів, а також їх розрахункові гігієнічні показники у відповідності з міжнародним стандартом ДСТУ ISO 15011-4:2008. Показано, що для створення нових марок зварювальних електродів з поліпшеними гігієнічними характеристиками варто мати не тільки дані первинної санітарно-гігієнічної оцінки, а й результати біологічних досліджень токсичності зварювальних аерозолів. Установлено, що застосування в покритті електродів зв’язуючого на основі чистого літієвого або літій-натрій-калієвого рідкого скла замість калій-натрієвого дає можливість зменшити рівень виділення в повітря зварювального аерозолю, вміст у ньому високотоксичного шестивалентного хрому і за рахунок цього — загальну його токсичність. Бібл. 14, табл. 3, рис. 4.
Ключові слова: покриті електроди, зварювальні аерозолі, шестивалентний хром, індекс цитотоксичності

Надійшла до редакції 22.01.2019
Підписано до друку 10.06.2019

Список літератури

1. Левченко О.Г. (2015) Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты. Киев, Наукова думка.
2. (2011) ДСТУ ISO 15011-1:2008. Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів, утворюваних під час дугового зварювання. Частина 1. Визначення рівня виділень і відбір проб для аналізу мікрочастинок аерозолів. Чинний від 2008-08-15. Київ, Держспоживстандарт України.
3. (2011) ДСТУ ISO 15011-4:2008. Охорона здоров’я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 4. Форма для запису даних про аерозолі. Чинний від 2008-08-15. Київ, Держспоживстандарт України.
4. Кундієв Ю.І., Корда М.М., Кашуба М.О., Демецька О.В. (2015) Токсикологія аерозолів. Тернопіль, ТДМУ «Укрмедкнига».
5. Демецька О.В., Леоненко Н.С., Мовчан В.О., Левченко О.Г., Лук’яненко А.О. (2016) Cпосіб експрес-оцінки токсичності зварювальних аерозолів in vitro. Україна Пат. 110801, МПК G 01 N 33/48 (2006/01).
6. Левченко О.Г., Демецька О.В., Лук’яненко А.О. (2016) Цитотоксичність зварювальних аерозолів, що утворюються під час зварювання покритими електродами. Український журнал з проблем медицини праці, 3(48), 30–36.
7. Ющенко К.А., Булат А.В., Левченко О.Г. и др. (2009) Влияние состава основного металла и электродного покрытия на гигиенические характеристики сварочных аэрозолей. Автоматическая сварка, 7, 45–50.
8. Ющенко К.А., Булат А.В., Скорина Н.В. и др. (2017) Влияние вида связующего на технологичность изготовления и свойства покрытых электродов типа Э-08Х20Н9Г2Б. Там же, 1, 5–13.
9. (1990). Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы). № 4945–88. М.
10. Kimura I., Kobayashi M., Godai T. et al. (1979осква, Минздрав СССР.
11. Kimura I., Kobayashi M., Godai T. et al. (1979) Investigations on Chromium in Stainless Steel Welding Fumes. Welding Research Supplement, 8, 195–204.
12. Aström H. (1993) Advanced development techniques for coated electrodes. Welding Review International, 12, 2, 72, 74, 76.
13. Griffiths T., Stevenson A. (1989) Binder developments for stainless electrodes. Welding Review, 8, 3, 192, 194, 196.
14. Левченко О.Г., Безушко О.Н. (2015) Термодинамика образования соединений хрома в сварочных аэрозолях. Автоматическая сварка, 7, 24–27.
15. Levchenko O.G., Lukianenko A.O., Demetska O.V., Arlamov O.Y. (2018) Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxicity of Welding Aerosols. Materials Science Forum, 927, 86–92.