Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2021 №06 (07) DOI of Article
10.37434/as2021.06.01
2021 №06 (02)

Автоматичне зварювання 2021 #06
Журнал «Автоматичне зварювання», № 6, 2021, с. 3-12

Моделювання напружено-деформованих станів сплаву АМГ6 внаслідок ударної дії електрода-індентора при електродинамічній обробці

Л.М. Лобанов1, М.О. Пащин1, О.Л. Міходуй1, П.В. Гончаров1, Ю.М. Сидоренко2, П.Р. Устименко2
1ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

Представлено розрахункову модель процесу ударної взаємодії електрода-індентора з пластиною із алюмінієвого сплаву АМг6 при електродинамічній обробці. Рішення задачі проводено на базі співвідношень Прантля-Рейсса для руху пружно-пластичного середовища в плоскій двумірній лагранжевій постановці з використанням програми «ANSYS/LSDYNA ». Представлені результати розрахунку процесу формування зон залишкових напружень і пластичних деформацій при ударному впливі індентора. Встановлено, що при ударній дії індентора зі швидкісттю 10 м/с на зворотній поверхні пластини зі сплаву АМг6 величини пластичних деформацій є більшими, ніж на контактній. Це пояснюється ефектом відбиття пластично деформованого шару металу від зворотнього боку пластини, яка знаходиться в умовах спирання на жорстку опору. Проведено експериментальну перевірку адекватності моделі при оцінюванні розподілу пластичних деформацій після електродинамичної обробки зварної пластини зі сплаву АМг6. Бібліогр. 16, табл. 2, рис. 9.
Ключові слова: електродинамічна обробка, алюмінієвий сплав, ударна взаємодія, математичне моделювання, залишкові напруження, пластичні деформації, електрод-індентор, рух, пружно-пластичне середовище


Надійшла до редакції 26.03.2021

Список літератури

1. Masubuchi, K. (1980) Analisis of Welded structures. Pergamon Press.
2. Лащенко Г.И., Демченко Ю.В. (2008) Энергосберегающие технологии послесварочной обработки металлоконструкций. Киев, Экотехнология.
3. Lobanov, L.M., Pashin, N.A., Mihoduy, O.L., Khokhlova, J.A. (2016) Investigation of residual stress in welded joints of heat-resistant magnesium alloy ML10 after electrodynamic treatment. Journal of Magnesium and Alloys, 4, 77–82.
4. Lobanov, L.M., Pashin, N.A., Mihoduy, O.L. (2014) Repair the АМг6 aluminum alloy welded structure by the electric processing method. Weld Research and Application, 1, 55–62.
5. Lobanov, L.M., Pashin, N.A., Mikhodui, O.L., Sidorenko, Yu.M. (2018) Electric Pulse Component Effect on the Stress State of AMg6 Aluminum Alloy Welded Joints Under Electrodynamic Treatment. Strength of Materials, 50, 2, 246– 253. ttps://doi.org/10.1007/s11223-018-9965-x.
6. Lobanov, L.M., Pashchin, N.A., Timoshenko, A.N. et al. (2017) Effect of the Electrodynamic Treatment on the Life of AMg6 Aluminum Alloy Weld Joint. Ibid, 49, 2, 234–238. http://dx.doi.org/10.1007/s11223-017-9862-8
7. Sidorenko, Yu.M., Shlenskii, P.S. (2013) On the Assessment of Stress–strain State of the Load-Bearing Structural Elements in the Tubular Explosion Chamber. Ibid, 45, 2, 210–220.
8. http://www.ansys.com/
9. http://www.ls-dyna.ru/
10. Муйземнек А.Ю., Богач А.А. (2005) Математическое моделирование процессов удара и взрыва в программе LSDYNA. Учеб. пособие. Пенза, Информ.-изд. центр ПГУ.
11. Бабкин А.В., Колпаков В.И., Охитин В.Н. и др. (2000) Численные методы в задачах физики взрыва и удара. Учебник для вузов. Селиванов В.В. (ред.). Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, Т.3.
12. Рудаков К.М. (2007) Чисельні методи аналізу в динаміці та міцності конструкцій: Навчальний посібник. Київ, НТУУ «КПІ».
13. Одинцов В.А., Сидоренко Ю.М. (2001) Моделирование процесса взрыва стандартного осколочного цилиндра с различной степенью детализации. Оборонная техника, 1-2, 17–20.
14. Lobanov, L.M., Pashin, N.A., Mykhodui, O.L., Sydorenko, Yu.M. (2017) Effect of the Indenting Electrode Impact on the Stress-Strain State of an AMg6 Alloy on Electrodynamic Treatment. Strength of Materials, 49, 3, 369–380. DOI: https:// doi.org/10.1007/s11223-017-9877-1
15. Касаткин Б. С., Прохоренко В. М., Чертов И. М. (1987) Напряжения и деформации при сварке. Киев, Вища школа. Kasatkin, B.S., Prokhorenko, V.M., Chertov, I.M. (1987) Welding stresses and strains. Kiev, Vyshcha Shkola [in Russian].
16. Sydorenko, Y.M., Pashchyn, M.O., Mykhodui, O.L. et al. (2020) Effect of Pulse Current on Residual Stresses in AMg6 Aluminum Alloy in Electrodynamic Treatment. Strength of Materials, 52(5), 731–737. DOI: https://doi.org/10.1007/s11223-020-00226-2

Реклама в цьому номері: