Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Триває друк

2018 №01 (03) DOI of Article
10.15407/sem2018.01.04
2018 №01 (05)

Сучасна електрометалургія 2018 #01
SEM, 2018, #1, 28-36 pages
 
Математична модель плазмово-індукційного процесу вирощування монокристалів тугоплавких металів

Journal                    Сучасна електрометалургія
Publisher                 International Association «Welding»
ISSN                      2415-8445 (print)
Issue                       № 1, 2018 (March)
Pages                      28-36
 
 
Authors
О. М. Гніздило1, В. В. Якуша1, В. О. Шаповалов1, О. В. Карускевич1, Ю. О. Никитенко1, Н. В. Козуб2
1Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.
03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37
 
Розроблено та реалізовано математичну модель плазмово-індукційної плавки при спільному вирішенні електромагнітної і теплової задач у відповідності з технологічною схемою процесу вирощування монокристалів вольфраму і виконана корекція її параметрів на підставі даних натурного експерименту. Отримано дані з достатньою для практичних цілей точністю характеристик теплової картини у вигляді полів температур і градієнтів, в тому числі і в високотемпературній області монокристала вольфраму, що має велике значення в зв’язку з
існуючими труднощами їх отримання іншими способами вимірювання. Розроблено методику математичного моделювання, яка дозволяє проводити прогнозування оптимальних технологічних параметрів на основі аналізу
теплової картини при зміні в широкому діапазоні параметрів геометрії монокристалічного злитка і конструкції електромагнітної системи. Дано рекомендації для розробки нових технологій, спрямованих на розширення сортаменту тугоплавких монокристалів при забезпеченні високої продуктивності і економічної ефективності. Бібліогр. 12, іл. 6.
 
Ключові слова: математична модель; моделювання; плазмово-індукційний спосіб; профільований монокристал вольфраму; адитивна технологія; температурне поле
 
Received:                29.02.18
Published:               20.03.18
 
 
Список литературы
 1. Гниздыло А. Н. (2015) Перспективы и совершенствование плазменно-индукционной технологии выращивания монокристаллов тугоплавких металлов. Сучасна електрометалургія, 3, 16–22.
 2. Шаповалов В. А. (2002) Модель индукционного нагрева для плазменно-индукционного выращивания монокристаллов. Проблемы специальной электрометаллургии, 1, 32–36.
 3. Шаповалов В. А. (2002) Тепловая модель плазменно-дугового процесса выращивания монокристаллов вольфрама. Там же, 3, 20–23.
 4. Тамм И. Е. (2003) Основы теории электричества. Учеб. пособие для вузов. Москва, ФИЗМАТЛИТ.
 5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. (1982) Теоретическая физика. Т. 8. Электродинамика сплошных сред. Москва, Наука.
 6. Немков В. С., Демидович В. Б. (1988) Теория и расчет устройств индукционного нагрева. Ленинград, Энергоатомиздат.
 7. (1985) Дриц М. Е. (ред.) Свойства элементов. Справочник. Москва, Металлургия.
 8. Мармер Э. Н, Гурвич О. С., Мальцева Л. Ф. (1967) Высокотемпературные материалы. Москва, Металлургия.
 9. Зиновьев В. Е. (1989) Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. Справочное издание. Москва, Металлургия.
 10. Шаповалов В. А., Коваленко А. А., Шейко И. В., Жолудь В. В. (1993) Влияние технологических параметров на возникновение дефектов при послойном формировании крупных профилированных монокристаллов тугоплавких металлов. Проблемы специальной электрометаллургии, 4, 54–57.
 11. https://www.comsol.com/
 12. Шаповалов В. А., Якуша В. В., Никитенко Ю. А. и др. (2014) Изучение температурного поля профилированных монокристаллов вольфрама, получаемых плазменно-индукционным способом. Сучасна електрометалургія, 3, 31–35.