Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №01 (06) DOI of Article
10.37434/sem2022.01.07
2022 №01 (01)

Сучасна електрометалургія 2022 #01
Сучасна електрометалургія, 2022, #1, 56-64 pages

Аналіз металургійних і зварювальних флюсів, шлаків, аерозолей на вміст гідрогену, нітрогену, оксигену

Р.В. Козін, В.В. Лакомський, М.М. Калинюк


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Наведено інформацію зі застосування металургійних, зварювальних флюсів і шлаків та їх класифікацію за хімічним складом. Показано важливість вивчення закономірностей взаємодії газів з розплавленими флюсами і шлаками. Визначено, що проблеми виплавлення та зварювання металів з мінімальним (або контрольованим) вмістом газових домішок (оксигену, нітрогену, гідрогену) є основними у взаємодії трьох фаз — газ–флюс (шлак)–метал. Наведено огляд літератури з поглинання гідрогену, нітрогену, оксигену розплавленими флюсами і шлаками та з методів визначення їх вмісту в шлаках, флюсах, оксидах, нітридах, аерозолях. Розроблено нові та доповнено існуючи методики визначення вмістів оксигену, нітрогену, гідрогену в шлаках і флюсах. Бібліогр. 30, табл. 5, рис. 3.
Ключові слова:: аналіз; флюс; шлак; гідроген; нітроген; оксиген; аерозоль

Received 04.10.2021

Список літератури

1. Новохатский И.А. (1975) Газы в окисных расплавах. Москва, Металлургия.
2. Подгаецкий В.В., Кузьменко В.Г. (1988) Сварочные шлаки. Киев, Наукова думка.
3. Лакомский В.И., Лакомский В.В. (2012) Азот в жидких сталях и шлаках. Киев, Наукова думка.
4. Мовчан В.П., Бережний М.М. (2001) Основи металургії. Дніпропетровськ, Пороги.
5. ДСТУ 3761.3–98. Флюси.
6. Ватолин А.Н., Сотник А.И., Рогачев В.В. (1981) Исследование кинетики перехода водорода из оксидного расплава в металл. Металлы, 4, 38–44.
7. Калинюк Н.Н. (1978) Определение водорода в стали и фторидных шлаках при электрошлаковом переплаве. Заводская лаборатория, 6, 644–647.
8. Медовар Б.И., Пахуридзе В.Н., Саенко В.Я., Тихонов В.А. (1984) Растворимость азота во флюсах сиcтем CaF2– Al2O3–CaO–MgO, CaF2–CaO–SiO2, CaF2–Al2O3–CaO–SiO2 для ЭШП. Специальная электрометаллургия, 55, 22–26.
9. Лакомский В.В., Помарин Ю.М., Рябцев А.Д., Григоренко Г.М. (2006) Азотирование металла при ЭШП из газовой фазы. Современная электрометаллургия, 4, 3–5.
10. Вассерман А.М., Кунин Л.Л., Суровой Ю.Н. (1976) Определение газов в металах. Москва, Наука.
11. Козін Р., Кузнєцова Л., Гуляницька Н., Моссоковська І. (2019) Визначення вмісту азоту в шлаках cистеми CaO– Al2O3 методом Кʼєльдаля. Метрологія та прилади, 3, 55–60.
12. Михайличенко Л.И., Марков В.К., Кутырев Г.А. и др. (1975) Определение кислорода в окислах и азота в нитридах. Заводская лаборатория, 41(8), 922–924.
13. Григоренко Г.М., Медовар Б.И., Котляревская Н.Б. (1972) Азот во флюсах для ЭШП. Специальная электрометаллургия, 14, 49–53.
14. Романенко К.К., Ростоцкая Н.М., Калинюк Н.Н. и др. (1980) Определение кислорода в металлах и двуокиси кремния с применением плавки во взвешенном состоянии. Заводская лаборатория, 46(6), 487–489.
15. (1984) Form № 203-601-047. Nitrogen in flux. Appl. Bulletin, LECO Corp., August.
16. (1984) Form № 775-850-901. Halogen trap application. Kit instuments, LECO Corp., August, 24.
17. (2003) Form № 203-821-202. Oxygen and nitrogen analyses in calcium fluoride. Appl. Bulletin, LECO Corp.
18. (1985) Form № 203-601-062. Nitrogen and oxygen in nitrides (AlN, BN, NbN, TaN, VN). Applic. Bulletin, LECO Corp., July.
19. (1986) Form № 203-601-078. Nitrogen in titanium nitride (TiN). Appl. Bulletin, LECO Corp., May.
20. (1986) Form № 203-601-079. Nitrogen in chromium nitride (Cr2N). Appl. Bulletin, LECO Corp., May.
21. (1986) Form № 203-601-118. Nitrogen in oxides. Appl. Bulletin, LECO Corp., October.
22. (1990) Form № 203-601-216. Oxygen in fluoride glass. Appl. Bulletin, LECO Corp., April.
23. Левина Э.Н. (1972) Общая токсикология металлов. Ленинград, Медицина.
24. Медовар Б.И., Тихонов В.А., Саенко В.Я., Бешенцев А.В. (1981) Применение окислов РЗМ в качестве компонентов флюса при электрошлаковом переплаве среднелегированной Cr–Ni–Mo стали. Проблемы специальной электрометаллургии, 14, 50–54.
25. Чуфаров Г.И., Татневская В.Н. (1953) Адсорбционно-каталитическая теория восстановления окислов металлов. Проблемы металлургии. Москва, Издат. АН СССР, 15–32.
26. Калинюк Н.Н., Липодаева А.Г. (1987) Определение кислорода в окисных системах, шлаках и аерозолях. Порошковая металлургия, 4, 88–91.
27. (1985) Form № 203-601-056. Oxygen in aluminium oxide. Appl. Bulletin, LECO Corp., Oct.
28. Калинюк М.М. (2016) Визначення вмісту водню в гідридах перехідних металів 4А та 5А груп періодичної системи елементів. Метрологія та прилади, 3, 62–70.
29. Калинюк М., Ісакова С., Пузріна Л. (2019) Аналізування металевих порошків на вміст домішок кисню, азоту, водню. Там само, 5, 62–69.
30. Устименко В.М., Калинюк М.М. (2008) Розроблення стандартного зразка вмісту кисню та азоту в сталях. Інформ. бюлетень міністерства промислової політики з стандартизації, метрології та управління якістю, 17(3), 48–52.

Реклама в цьому номері: