Eng
Ukr
Rus
Триває друк

2022 №04 (02) DOI of Article
10.37434/sem2022.04.03
2022 №04 (04)

Сучасна електрометалургія 2022 #04
Сучасна електрометалургія, 2022, #4, 15-19 pages

Вплив зовнішнього поздовжнього магнітного поля на формування поверхні зливків ЕШП

В.Б. Порохонько, І.В. Протоковілов, Д.А. Петров


ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Реферат
Досліджено вплив постійного і імпульсного поздовжнього магнітних полів індукцією В = 0,16…0,30 Тл на якість зовнішніх поверхонь титанових зливків діаметром 85 мм, отриманих способом ЕШП. Показано, що поряд із позитивними ефектами дії магнітного поля, виражених у збільшенні продуктивності процесу ЕШП, підвищенні хімічної однорідності зливків, подрібненні їх кристалічної структури, застосування магнітних полів призводить до погіршення якості формування бокової поверхні зливків. При цьому, степінь погіршення поверхні залежить від індукції магнітного поля і тривалості імпульсів його дії. Встановлено, що використання імпульсних магнітних полів в меншій мірі призводить до погіршення поверхонь зливків, ніж використання постійних магнітних полів. Описано механізми, які негативно впливають на якість формування поверхні зливка під дією поздовжнього магнітного поля. Вони полягають у винесенні і твердінні електродних крапель біля стінок кристалізатора та періодичній зміні товщини гарнісажної кірки внаслідок вібрації розплавів шлакової та металевої ванн. Бібліогр. 8, рис. 5.
Ключові слова: електрошлаковий переплав; поздовжнє магнітне поле; імпульсне поле; зливок; поверхня; титан

Received 29.09.2022

Список літератури

1. Дудко Д.А., Рублевский И.Н. (1960) Электромагнитное перемешивание шлаковой и металлической ванн при электрошлаковом процессе. Автоматическая сварка, 9, 12–16.
2. Трочун И.П., Черныш В.П. (1965) Магнитное управление кристаллизацией при ЭШП. Сварочное производство, 11, 3–5.
3. Патон Б.Е., Медовар Б.И., Ус В.И., Томиленко С.В. (1989) Разработка и исследование методов управления структурой кристаллизующегося слитка ЭШП путем наложения магнитного поля. Пробл. спец. электрометаллургии, 4, 3–7.
4. Компан Я.Ю., Протоковилов И.В. (2002) Некоторые технологические аспекты магнитоуправляемой электрошлаковой плавки (МЭП) титановых сплавов. Материалы Международной научно-технической конференции «Специальная металлургия: вчера, сегодня, завтра», 8–9 октября 2002 г., Киев, сс. 256–262.
5. Компан Я.Ю., Назарчук А.Т., Протоковилов И.В. (2007) К вопросу интенсификации электромагнитного воздействия при магнитоуправляемой электрошлаковой плавке титановых сплавов. Современная электрометаллургия, 4, 3–7.
6. Компан Я.Ю., Назарчук А.Т., Протоковилов И.В., Петров Д.А. (2012) Возможности использования импульсных электромагнитных воздействий в электрошлаковых процессах. Там же, 2, 8–13.
7. Protokovilov I., Shapovalov V., Porokhonko V. et al. (2021) Effect of the longitudinal magnetic field on the droplets evolution during electroslag remelting process. Magnetohydrodynamics, 57(4), 559–568. DOI: https://doi.org/10.22364/ mhd.57.4.10
8. Протоковилов И.В., Порохонько В.Б. (2017) Физическое моделирование капельного переноса электродного металла при ЕШП с наложением импульсных магнитных полей. Современная электрометаллургия, 3, 9–13. DOI: https://doi.org/10.15407/semsem2017.03.02

Реклама в цьому номері: