Eng
Ukr
Rus
Print

2012 №01 (02) 2012 №01 (04)

Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing 2012 #01
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», 2012, №1, с. 29-34
 

ОДИН З МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СТАЦІОНАРНОЇ ГІДРОЕЛЕКТРОПРУЖНОСТІ ДЛЯ РЕЖИМУ ПРИЙОМУ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ АНТЕННИМИ РЕШІТКАМИ, ЩО УТВОРЕНІ СИСТЕМАМИ СТЕРЖНЬОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВАвторы
О. В. КОРЖИК, С. А. НАЙДА, д-ра техн. наук (Нац. техн. ун-т України «КПІ»), В. І. ДЕНИСЕНКО, канд. фіз.-мат. наук (Київ. нац. торг.-економ. ун-т)

Реферат
Отримано розв’язок задачі стаціонарної гідроелектропружності для режиму прийому звукових хвиль антенними решітками на основі п’езокерамічних стержнів з повністю електродованими торцевими гранями з використанням основних положень прикладної теорії електропружності, адекватної гіпотезам Кихргофа–Лява, а також основних рівнянь акустики, які довизначено умовами спряження на робочих активних поверхнях.
 
A solution of the problem of stationary hydroelectroeleastictiy was obtained for the mode of  sound wave reception by arrays based on piezoceramic rods with completely electroded end faces, using the man postulates of applied theory of electroelasticity adequate to Kirkhoff-Law hypotheses, as well as the main acoustic equations, which are further defined by the conditions of mating on working active surfaces
 
1. Гринченко В. Т., Карлаш В. Л., Мелешко В. В. Исследование планарных колебаний прямоугольных пьезокерамических пластин // Прикл. механика. — 1976. — 12, № 5. — С. 71–78.
2. Савин В. Г., Моргун И. О. Преобразование акустических импульсов в электрические сферической пьезокерамической оболочкой // Электроника и связь. — 2006. — № 6. — С. 36–42.
3. Коржик О. В., Лейко О. Г. Взаємодія плоскої акустичної хвилі з лінійною решіткою електропружних циліндричних перетворювачів // Наук. вісті НТУУ «КПІ». — 2001. — № 4. — С. 106–114.
4. Подводные электроакустические преобразователи. Расчет и проектирование. Справочник / Под ред. В. В. Богородского. — Л.: Судостроение, 1983. — 248 с.
5. Дідковський В. С., Лейко О. Г., Савін В. Г. Електроакустичні п’єзокерамічні перетворювачі (розрахунок, проектування, конструювання). — Кіровоград: «Імекс-ЛТД», 2006. — 448 с.
6. Аронов Б. С. Электромеханические преобразователи из пьезоэлектрической керамики. — Л.: Энергоатомиздат, 1990. — 271 с.
7. Гринченко В. Т., Улитко А. Ф., Шульга Н. А. Механика связанных полей в элементах конструкции: В 5 т. — Киев: Наук. думка, 1989. — Т.5. Электроупругость. — 280 с.
8. Експериментальне вивчення ефективності перетворення енергії на резонансних коливаннях п’єзокерамічного стержня з розрізними електродами при керованому електричному збудженні / В. О. Андрущенко, О. В. Борисейко, Д. С. Немченко, І. А. Улитко // Доп. акустичного симпозіуму КОНСОНАНС-2009. — Київ, Eлектронний ресурс// http://www. hydromech. kiev.ua/rus/ WWWCONS/2009/cons2009-038-043.pdf.
9. Тимошенко С. П. Колебания в инженерном деле. — М.: Наука, 1967. — 444 с.
10. Коржик А. В. Один из методов решения задачи стационарной гидроупругости для режима излучения звуковых волн антенными решетками, образованными системами стержневых преобразователей // Інформаційні системи, механіка та керування. — 2010. — Вып. 5. — С. 61–74.
 
Надійшла до редакції 15.08.2011
Підписано до друку 10.02.2012