Eng
Ukr
Rus
Print

2014 №02 (04) 2014 №02 (06)

Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing 2014 #02
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №2, 2014 стр. 27-32
 

ХАРАКТЕР ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТРУБОПРОВОДУ В МІСЦІ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСИЛЮЮЧИХ МУФТ

В. В. НІКОЛАЄВ


Реферат:
Надійність безперебійної експлуатації магістральних трубопроводів є актуальною проблемою на етапі їх експлуатації. Розробка і застосування більш економічних і менш трудомістких способів відновлення несучої здатності трубопроводу, що виключають вирізку труб, а в певних ситуаціях і зупинку транспортування продукту, зміщується убік ширшого використання муфтових технологій, що дозволяють виключити вирізки трубних котушок труб з дефектами. У ряді випадків ремонт з використанням муфт є безальтернативним методом. При цьому потрібно визначити та контролювати напружено-деформований стан в процесі проведення ремонтних робіт. Це є важливим етапом в комплексі заходів в рамках технічної діагностики стану лінійної частини магістральних газопроводів, в тому числі при їх подальшій експлуатації. Висвітлюються методики розрахунку НДС на окремих етапах проведення робіт, математична модель НДС ремонтної муфти при проведенні ремонту трубопроводу Ду1200. Бібліогр. 5, рис. 9.
 
Ключові слова:транспортування продукту, муфтові технології, напружено-деформований стан, технічна діагностика стану лінійної частини газопроводів
 
Reliability of continuous operation of the main pipelines is an urgent problem at their service stage. Development and application of more cost-effective and less labour-consuming methods to restore pipeline load-carrying capacity that eliminate pipes cutting out, and in certain situations also interruption of product transportation, is shifting towards wider application of coupling technologies that eliminate cutting out pipe coils from pipes with defects. In a number of cases of repair coupling application is a no-alternative method. Here it is necessary to determine and monitor the stress-strain state (SSS) during repair performance. It is an important stage in the package of measures for technical diagnostics of main gas pipeline linear part, also during their further service. Procedures of SSS calculation at individual stages of work performance, and mathematical model of SSS of a repair coupling at repair of Dn 1200 pipeline are described. 5 References, 9 Figures.
 
Keywords: product transportation, coupling technologies, stress-strain state, technical diagnostics of gas pipelines linear part.
 
1. ГБН В.3.1-00013741-12:2011. Магістральні газопроводи. Ремонт дуговим зварюванням в умовах експлуатації / В. С. Бут, О. И. Олейник, С. В. Макимова (ІЕЗ ім. Є. О. Патона). – С. 40–48.
2. Махненко В. И., Бут В. С., Олейник О. И. Ремонт магистральных трубопроводов сваркой без вывода их из эксплуатации // Проблемы прочности. – 2009. – № 5. – С. 86–100.
3. Бут В. С., Олейник О. И. Основные направления развития технологии ремонта магистральных трубопроводов в условиях эксплуатации под давлением // Автомат. сварка. – 2007. – № 5. – С. 42–50.
4. Обслуговування і ремонт газопроводів / В. Я. Грудз, Д. Ф. Тимків, В. Б. Михалків, В. В. Костів. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – С. 553–555.
5. Проблеми міцності трубопровідного транспорту / Ю. Є. Якубовський, H. A. Малюшін, C. B. Якубовська, О. М. Платонов – С.-Пб: Надра, 2003. – 200 с.
 
Надійшла до редакції 20.09.2013 р.
Підписано до друку 25.04.2014