Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Print

2017 №01 (09) DOI of Article
10.15407/tdnk2017.01.10
2017 №01 (01)

Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing 2017 #01
Technical Diagnostics and Non-Destructive Testing, №1, 2017 pp. 58-60
Application of coercimetric method of testing in repair of a mixer in blast-furnace production
Authors Sukhomlin V. I.1, Volokh V. I.2, Taranenko A. A.3
1Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, 49600, Chernyshevskogo 24-a str., 49600, Dnepr. E-mail: alma31@mail.ru
2PJSC «Dneprovsky Iron & Steel Works aft. F. Dzerzhinsky», 18B Kirov str., 51925, Kamenskoye. E-mail: aliha04@rabmler.ru
3SE «Ya. E. Osada Pipe Research Institute», 1a, Pisarzhevskii str., 49000, Dnepr. E-mail: lab241@i.ua

Examination of mixer body was performed to detect areas with increased stress zones by the magnitude of coercive force Hc. The paper presents the results on Hc of mixer body. A method to lower stresses on inner surface of mixer body is proposed. 4 References, 2 Tables, 6 Figures.
 
Keywords: coercimetric testing method, blast-furnace production, mixer body, stress zones

References

1. V. I. Romanenko i dr. (2009) Kontrol ustalosti metalla nerazrushayushchim magnitnym (koertsimetricheskim) metodom. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost, 3, S56-58[inRussian].
2. Yermolov I. N., Lange Yu. V. Nerazrushayushchy kontrol. Spravochnik: V 7 t; pod obshch. red. V. V. Klyuyeva. T. 6: Magnitny kontrol.- M.: Mashinostroyeniye, 2004.- 864 s. [in Russian].
3. Bezlyudko G. Ya., Marchenko A. Yu., Solomakha R. N. (2012) Obzornaya otsenka obshchego sostoyaniya i detalnaya ekspertiza ustalosti metalla obyektov neftekhimicheskikh proizvodstv koertsitimetricheskim metodom. V mire nerazrushayushchego kontrolya, 1, 13-17.
4. Sukhomlin V. I., Volokh V. I. (2011) Analiz stoykosti magnitnogo sostoyaniya obraztsov ot temperaturnogo vliyaniya. Proizvodstvennaya laboratoriya, 5(38), 30-32.