Eng
Ukr
Rus
Печать
2010 №04 (09) 2010 №04 (02)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2010 #04
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», №4,2010, c. 5-9
 
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТА АПАРАТУРИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОЇ ШИРОГРАФІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТОЧКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
 
Автори
Л.М. ЛОБАНОВ, В.А. ПІВТОРАК, В.В. САВИЦЬКИЙ, І.В. КИЯНЕЦЬ, О.В. ТХОР
 
Реферат
Проведені експерименти, за результатами яких встановлена залежність величини відстані між екстремумамикривої зміни похідної в околі зварної точки від діаметра її ядра. Характер кривих зміни похідної в околі зварної точки під дією механічного навантаження, що отримані методом електронної ширографії, підтверджений математичним моделюванням. Виконані дослідження довели, що метод ширографії можна застосовувати для неруйнівного визначення діаметра ядра зварної точки в з’єднанні, яке виконане контактним точковим зварюванням.
 
Experiments were conducted, the results of which were used to establish the dependence of the distance between extremumsof the curve of derivative variation in the vicinity of spot weld on its nugget diameter. Nature of derivative variation curvesin the weld nugget vicinity under the impact of mechanical load generated by the method of electron shearography, wasconfirmed by mathematical simulation. Performed research proved that the shearography method can be applied for nondestructivedetermination of weld nugget diameter in a joint made by resistance spot welding.
 
1. Коллрен Й., Кпупка Р., Зиберт Т. Применение ширографии для контроля деталей в аэрокосмической промышленности // В мире неразруш. контроля. — 2007. — № 2. — С. 28–31.
2. Hung Y.Y., Ho H.P. Shearography: an optical measurement technique and applications // Materials Sci. and Eng. — 2005. — R49. — P. 61–87.
3. Методика, технология и аппаратура ширографического неразрушающего контроля материалов и элементов конструкций / Л.М. Лобанов, В.А. Пивторак, И.В. Киянец, Е.М. Олейник // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 2004. — № 3. — С. 29–33.
4. Оперативный контроль качества и определение остаточных напряжений в сварных конструкциях методами электронной ширографии и спекл-интерферометрии / Л.М. Лобанов, В.А. Пивторак, Г.И. Ткачук и др. // Автомат. сварка. — 2005. — № 8. — С. 14–19.
5. Неруйнівний контроль якості конструкцій, виготовлених із металевих і композиційних матеріалів, методом електронної ширографії / Л.М. Лобанов, В.А. Півторак, П.Д. Кротенко, І.В. Киянець // Тр. 8-й Міжнар. симпозіума українських інженерів-механиків, 23–25 травня 2007р., м. Львів
6. Диагностика элементов и узлов конструкций с применением метода электронной ширографии / Л.М. Лобанов, В.А. Пивторак, Е.М. Савицкая, И.В. Киянец // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 2008. — № 4. — С. 7–13.
 
Надійшла до редакції 20.09.2010
Підписано до друку 01.11.2010
>