Eng
Ukr
Rus
Печать

КНИГИ

Позапічне оброблення сталі: способи, процеси, технології [Текст] : підручник для студ. спеціальності 136 «Металургія», освітньої програми «Комп’ютеризовані процеси лиття» / В. О. Шаповалов, Ф. К. Біктагіров, В. Г. Могилатенко; за ред. академіка І. В. Крівцуна. – К.: Хімджест, 2023. – 360 с.

У підручнику викладено наукові та прикладні аспекти різних процесів позапічної обробки сталі. Описані сучасні, найбільш прогресивні методи позапічної обробки сталі у рідкому стані, включаючи: вакуумування, оброблення інертними газами, порошкоподібними реагентами та шлаками у виливницях, ковшах і агрегатах типу ківш-піч з одночасним підігріванням рідкої сталі, як електричними, так і термохімічними джерелами теплової енергії. Викладені особливості роботи агрегатів, які знайшли застосування в промислових умовах заводів України та інших країн.

Больше
Ахонін С.В., Білоус В.Ю., Селін Р.В.
Аргонодугове та електроннопроменеве зварювання псевдо-β титанового сплаву ВТ19.
— Київ: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, 2022. — 128 с

В монографії розглянуто особливості зварювання псевдо-β титанових сплавів методами аргонодугового (АДЗ) та електронно-променевого (ЕПЗ) зварювання. Методами математичного моделювання визначено вплив термічного циклу зварювання на фазовий склад металу зварного шва і зони термічного впливу зварного з’єднання при АДЗ вольфрамовим електродом псевдо-β титанового сплаву ВТ19. Побудовано діаграму анізотермічних перетворень при охолодженні псевдо-β титанового сплаву та розрахунково-експериментальним методом визначено залежність залишкової кількості β-фази від швидкості охолодження. Розроблено технологію АДЗ із застосуванням присадного дроту або безкисневих флюсів та технологію ЕПЗ с попереднім підігрівом і локальною термічною обробкою. Встановлено залежність міцності з’єднань сплаву ВТ19, виконаних ЕПЗ, від кількості β-фази в металі шва. Наведено результати досліджень впливу різних видів пічної термічної обробки зварних з’єднань сплаву ВТ19 на їх структурно-фазовий склад та механічні характеристики. Застосування зазначених технологій зварювання сприятиме більш широкому використанню зварних конструкцій з псевдо-β титанових сплавів в енергетичному та хімічному машинобудуванні, а також в авіакосмічній галузі промисловості. Для наукових та інженерно-технічних працівників, а також студентів металургійних спеціальностей. Бібліогр. 88, табл. 24, рис. 98.
Ахонін С.В., Березос В.О.
Електроннопроменева плавка зливків псевдо-β титанових сплавів.
— Київ: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, 2021. — 88 с.

В монографії розглянуто особливості виробництва зливків псевдо-β сплавів титану методом електронно-променевої плавки. Детально досліджено механізми та закономірності поведінки легуючих елементів під час виготовлення зливків псевдо-β сплавів титану методом електронно-променевої плавки з використанням проміжної ємності. Показано особливості кристалізації рідкого металу зливків псевдо-β сплавів титану в умовах дії електронно-променевого нагріву. З урахуванням виявлених залежностей, на прикладі титанових сплавів ВТ19 та ВТ22 запропоновано оптимальні технологічні режими їх виготовлення методом електронно-променевої плавки, які забезпечують високий рівень якісних та техніко-економічних показників. Наведено характеристики хімічного складу, стану поверхні, макро- та мікроструктури зливків псевдо-β сплавів титану. Розглянуто питання деформаційної обробки сплавів та наведено механічні характеристики напівфабрикатів із псевдо-β сплавів титану, виготовлених методом електронно-променевої плавки. Представлено особливості конструкції промислових електронно-променевих установок та дано опис технологічних схем плавки зливків діаметром 110…600 мм псевдо-β сплавів титану. Для наукових та інженерно-технічних працівників, а також для студентів металургійних спеціальностей. Бібліогр. 107, Табл. 17, Рис. 55.
Макаренко В.Д., Білик С.І., Джон Ньюхук, Чеботар І.М., Коваленко М.А., Винников Ю.Л., Харченко М.О., Максимов С.Ю., Кусков Ю.М., Макаренко Ю.В.
Сталеві резервуари. Основи корозійно-механічної стійкості.
Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, – 2020 – 523 с.

Приведені відомості про основні причини, чинники і умови корозійно-механічних ушкоджень і руйнувань стальних вертикальних резервуарів та обгрунтовані основні аспекти водневої деградації резервуарних сталей тривалого терміну експлуатації при змінних навантаженнях і дії хімічно-агресивних середовищ. Розглянуті особливості експлуатації резервуарів для тривалого зберігання нафти і нафтопродуктів. Систематизовані і узагальнені результати досліджень впливу умов, факторів і технологічних особливостей робочих середовищ на корозійно-механічну тріщиностійкість резервуарних сталей, які тривалий час експлуатуються в агресивних зонах нафтових родовищ. Запропонована науково-системна технологічна методологія подовження експлуатаційного ресурсу резервуарних конструкцій, яка дозволяє суттєво збільшити безаварійний і безвідмовний термін їх експлуатації. В роботі вперше застосований нейромережевий метод аналізу і прогнозування залишкового ресурсу стальних резервуарів. Монографія призначена для спеціалістів нафтогазової промисловості, може бути корисною для аспірантів і студентів машинобудівельних напрямів та нафтогазових спеціальностей ВНЗ.
Молтасов А.В., Клочков И.Н., Мотрунич С.И.
Расчет усилий при контактной стыковой сварке изделий выпуклой формы.
Киев: ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 2020. — 122 с.

Монография посвящена разработке методик расчёта усилий, затрачиваемых на преодоление сопротивления деформированию шунтирующей части заготовок изделий замкнутой формы при их изгибе в процессе контактной стыковой сварки. При помощи инженерных методов, основанных на гипотезах сопротивления материалов, получены формулы для определения затрачиваемого на изгиб и разрывного усилий при сварке звеньев цепей.
Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся определением силовых параметров процесса контактной стыковой сварки оплавлением или сопротивлением изделий замкнутой формы, расчётом и проектированием приводов осадки контактных сварочных машин. Может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям высших технических учебных заведений машиностроительных и сварочных специальностей.
Гасик М.І., Дашевскій В.Я., Біжанов Д.М.
Феросплави: теорія та практика / Під редакцією акад. НАНУ Гасика М.І. — Видавництво «Springer», Швейцарія, 2020 р. — 530 с.

У книзі систематизовано як базові аспекти теорії виробництва феросплавів (фізико-хімічні засади високотемпературних карбо-, сіліко- і алюмо-термічних процесів), так і практика технології отримання феросплавів з кремнієм, марганцем, хромом, молібденом, ванадієм, титаном, ніобієм, цирконієм, алюмінієм, лужноземельними і рідкоземельними металами, бором, нікелем, кобальтом, фосфором, селеном та телуром (включаючи характеристики шихтових матеріалів і технологічні параметри процесів). Розглянуто технології виробництва електродів і пічного обладнання для феросплавної промисловості, а також питання переробки відходів і методи вирішення екологічних задач у сучасному виробництві феросплавів.
Рекомендовано спеціалістам І науковцям, що працюють у галузі міжнародного феросплавного виробництва і технологій. Книгу можна отримати у друкованому або електронному виді (PDF, EPUB).
www.springer.com/gp/book/9783030575014
Мордюк Б.М., Прокопенко Г.І., Волошко С.М., Соловей С.О., Клочков І.М., Линник Г.О., Красовський Т.А., Високолян М.В.
Ультрозвукова ударна обробка конструкцій і споруд транспортного машинобудування / Под ред. Г.І. Прокопенка.
Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 2020. — 310 с.

У .монографії узагальнено результати багаторічних експериментальних досліджень фізичних основ ультразвукової ударної обробки (УЗУО) поверхні конструкційних матеріалів переважно на основі заліза та алюмінію, а також практичного використання цієї технології для зміцнення зварних з’єднань різноманітних конструкцій і споруд на підприємствах вагонобудівної та інших галузей промисловості України. Досліджено структурно-фазові перетворення у поверхневих шарах сталей та алюмінієвих сплавів під час УЗУО; обгрунтовано ефективність застосування УЗУО для підвищення циклічної довговічності зварних з’єднань конструкцій і споруд, які експлуатуються в умовах циклічного навантаження і дії навколишньою середовища.
Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються дослідженнями, проектуванням, виготовленням і експлуатацією виробів, конструкцій і споруд, що піддаються дії періодичних або випадкових динамічних навантажень та призводять до деградації матеріалу і втомного руйнування. Може бути корисною для аспірантів і студентів ЗВО будівного та машинобудівного профілю.
Макаренко В.Д., Максимов С.Ю., Винников Ю.Л.
Морські бурові платформи. Т. 1.
Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2020. — 420 с.

Приведені відомості про основні причини, чинники і умови корозійно-механічних ушкоджень і руйнувань сталевих трубних конструкцій морських бурових платформ та обґрунтовані основні аспекти локальної мікробіологічної корозії та водневої деградації конструкційних сталей морських платформ тривалого терміну експлуатації при змінних навантаженнях і дії хімічно агресивних середовищ, в тому числі морської води. Систематизовані і узагальнені результати досліджень впливу умов, факторів і технологічних особливостей робочих середовищ на корозійно-механічну тріщиностійкість сталей конструктивних елементів морських бурових платформ, які тривалий час експлуатуються в агресивних зонах нафтових родовищ морських шельфів. Запропоновано науково-системну технологічну методологію подовження експлуатаційного ресурсу морських сталевих конструкцій, яка дозволяє суттєво збільшити безаварійний і безвідмовний термін їх експлуатації. В роботі вперше застосовано нейромережевий метод аналізу і прогнозування залишкового ресурсу сталевих конструкцій морських бурових платформ.
Монографія призначена для спеціалістів нафтогазової промисловості, може бути корисною для аспірантів і студентів машинобудівельних напрямів та нафтогазових спеціальностей ВНЗ.
Макаренко А.Д., Чигарьов В.В., Максимов С.Ю.
Морські бурові платформи. Т. 2.
Київ: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, 2020. — 424 с.

Приведені відомості про основні причини, чинники і умови корозійно-механічних ушкоджень і руйнувань сталевих трубних конструкцій морських бурових платформ та обгрунтовані основні технологічні операції підводної частини будівництва та ремонту джекетів — трубчастих сталевих конструкцій опор, основ і фундаментів морських бурових платформ. Систематизовані і узагальнені результати досліджень впливу умов, факторів і технологічних особливостей робочих середовищ на корозійно-механічну тріщиностійкість сталей конструктивних елементів морських бурових платформ, які тривалий час експлуатуються в агресивних зонах нафтових родовищ морських шельфів. Запропоновано науково-системну технологічну модель подовження експлуатаційного ресурсу морських сталевих конструкцій, яка дозволяє суттєво збільшити безаварійний і безвідмовний термін їх експлуатації.
Монографія призначена для спеціалістів нафтогазової промисловості, може бути корисною для аспірантів і студентів машинобудівельних напрямів та нафтогазових спеціальностей ВНЗ.
Рябцев И.А., Демченко Ю.В., Панфилов А.И.
Износостойкий и коррозионностойкий биметалл.
Киев: Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 2020. – 224 с.

Наведено класифікацію багатошарових металів, описано основні способи їх виробництва, охарактеризовано структура і властивості матеріалів, які застосовуються в якості основного і плакуючого шарів. Висвітлено питання теорії і практики отримання багатошарових матеріалів, наведено методики оцінки якості і властивостей багатошарових матеріалів, отриманих різними способами. Велику увагу приділено особливостям їх зварювання і застосування в різних галузях промисловості.
Книга розрахована на інженерно-технічних працівників, зайнятих в області наплавного і ремонтного виробництва. Може бути корисною викладачам, аспірантам і студентам технічних університетів.

Замовлення на книгу прохання надсилати в редакцію журналу.

Троицкий В.А.
Эпизоды жизни и творчества, перспективы развития сварочной техники и дефектоскопии: монография. Киев: Интерсервис, 2020 – 252 с.

Мемуарное произведение, посвященное становленню и развитию в Украине дефектоскопии, регулируемых источников питания для различных технологических процессов. Описаны креативные злектротехнические и дефектоскопические идеи, разработка и реализация которых повысит качество сварных соединений, обеспечит объективность мониторинга ответственных промышленных обьектов. Освещена деятельность Украинского общества неразрушающего контроля и технической диагностики (УО НКТД), становление Международной Академии неразрушающего контроля (ANDTI), деятельность Европейской Федерации неразрушающего контроля (EFNDT), Международного комитета неразрушающего контроля (ICNDT) и Международного комитета по стандартизации (ISO ТС-135), ответственных за развитие в области неразрушающего контроля и мониторинга технического состояния ответственных обьектов.

Больше

Патон Є. О.
Фотоальбом. — Київ: Горобець, 2020 — 116 с., іл.

Фотоальбом виданий до 150-річчя від дня народження академіка Євгена Оскаровича Патона. В альбомі представлено фотолітопис, що висвітлює діяльність Є.О. Патона в галузі мостобудування, зварювання. У фотоальбомі використано фотографії з архівів Президії НАН України, Інституту електрозварювання, Державного політехнічного музею при НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського.
Рябцев И.А., Кузьменко О.Г., Лентюгов И.П.
Электрошлаковые технологии наплавки и рециклинга металлических и металлосодержащих отходов
Рябцев И.А., Кузьменко О.Г., Лентюгов И.П.
Электрошлаковые технологии наплавки и рециклинга металлических и металлосодержащих отходов. (Под общей редакцией д.т.н., проф. И.А Рябцева). К.: Интерсервис, 2020. – 288 с.

В книге обобщен опыт ученых ИЭС им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины, других организаций стран СНГ и промышленно развитых стран в области разработки технологий, материалов и оборудования для ЭШН и электрошлаковых процессов рециклинга металлических и металлосодержащих отходов, т.е. возвращения отходов производства в круговорот «производство – потребление». Рассмотрены проблемы физико-химического взаимодействия электродного и присадочного металла и шлака и особенности этого взаимодействия в упомянутых электрошлаковых процессах. Описаны технологии и техника основных способов ЭШН и рециклинга, приведены примеры их промышленного применения. Рассмотрены дефекты, которые появляются при ЭШН в зоне сплавления и в наплавленном металле, рассмотрены причины их появления, описаны меры по их предупреждению. Книга рассчитана на инженерно-технических работников, занятых в области наплавочного и сварочного производства. Может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам технических университетов.

ISBN 978-617-696-939-6

Больше
Лащенко Г.И., Никитюк Ю.А.
Расширение технологических возможностей сварочного производства
Лащенко Г.И., Никитюк Ю.А.
Расширение технологических возможностей сварочного производства. Киев, 2019. — 360 стр.

Рассмотрена роль сварочного производства в развитии национальной экономики. Проанализировано состояние и пути трансформации украинской экономики. Освещены тенденции и тренды развития современного сварочного производства. Изложены основы разработки технологии сварки. Дана характеристика способов и приемов сварки плавлением. Проанализировано использование принципа комбинирования для расширения технологических возможностей заготовительных, сборочных и сварочных операций.
Приведены технологические возможности сварки трением с перемешиванием и родственных процессов. Освещены особенности малоэнергоемких технологий послесварочной обработки металлоконструкций с помощью вибронагружения и поверхностного пластического деформирования.
Для инженерно-технических работников, занятых в сварочном производстве. Может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам сварочных специальностей вузов.
Очерки истории Патоновской научной школы
Мазур А. А. Очерки истории Патоновской научной школы: Сборник. 2-е изд., испр., доп. Киев, ИЭС; Харьков, ФЛП Либуркина Л. М., 2018. — 216 с. ISВN 978-966-8177-89-7

В сборнике представлена информация о всемирно известной Патоновской научно-инженерной школе в области сварки и родственных технологий, которая была создана выдающимся ученым академиком Е. О. Патоном и развита достойным продолжателем его дела академиком Б. Е. Патоном. Освещены основные этапы и принципы создания и развития этой школы, ее влияние на мировую сварочную науку и технику, вклад в обеспечение экономической и военной безопасности страны.
Сборник рассчитан на широкий круг читателей, которые интересуются вопросами научно-технического, инновационного и экономического развития страны, а также молодежи, выбирающей свой жизненный путь.
Pogrebisky D. Welding of Metals: Classification, Brief History, Development
Pogrebisky D. (2016)
Welding of Metals: Classification, Brief History, Development
380 pp., 250 pictures, a dozen of tables, 205 x 290 mm, hard cover, Jerusalem, Israel. ISBN 978-965-572-159-1

The book price is $175.


In June, 2016 the former staff member of Paton Welding Institute published in Jerusalem a new book «Welding of Metals: Classification, Brief History, Development». It gives a lot of information about metal welding processes, including ones not listed in American and European normative documents which the author tries to match to each other. For the purpose of international harmonization, a preliminary attempt was made to provide a unified classification of about 300 welding methods based on the abbreviations that are similar to ones adopted in the American Welding Society. At the same time the book author tried to create the impartial review of historical metal welding developments against a background of general sciences evolution and progress of adjacent processes. Some comparative, economic and other considerations are given too together with a rich illustrative material and large number of references.
The book may be useful for different welding specialists, industrial engineers, designers of precision metal structures and various electro-mechanical devices as well as for students of relevant specialties. Больше

Сидорец В. Н., Пентегов И. В. Детерминированный хаос в нелинейных цепях с электрической дугой
Сидорец В. Н., Пентегов И. В.
Детерминированный хаос в нелинейных цепях с электрической дугой.
Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2013. – 272 с.
Твердый переплет, 165x235 мм.

Монография посвящена изложению результатов исследования фундаментальных свойств электрической дуги как нелинейного элемента электрических цепей. Описаны выявленные закономерности и механизмы возникновения детерминированного хаоса в этих цепях и сценарии его развития. Особое внимание уделено оригинальным математическим методам исследования нелинейных динамических систем. Все полученные результаты проиллюстрированны.
Монография рассчитана на широкий круг специалистов в областях теоретической электротехники и нелинейных динамических систем. Она может быть полезна ученым, аспирантам и студентам.
ISBN 978-966-96309-0-2 Больше

А.С. Письменный
Высокочастотная сварка металлических изделий. –
Киев: Ин-т электросварки им. Е.О. Патона, 2008. – 178 с. Твердый переплет, 140х200 мм.

Рассмотрены технологии высокочастотной сварки длинномерных металлических изделий (труб, профилей), методы электрического расчета индукционных систем и некоторые смежные вопросы, а также способы снижения уровня напряженности магнитного поля в зоне обслуживания, контроля и управления процессом высокочастотной сварки. Материалы изложены с расчетом на научных и инженерно-технических работников, желающих достаточно подробно ознакомиться с процессом высокочастотной сварки изделий. Больше

Б.Е. Патон. Избранные труды
Б.Е. Патон
Избранные труды. –
Киев: Ин-т электросварки им. Е.О. Патона, 2008. – 896 с. Твердый переплет, 165х240 мм

Сборник посвящен 90-летию со дня рождения академика НАН Украины Б.Е. Патона – выдающегося украинского ученого в области сварки, специальной электрометаллургии и материаловедения. Сборник состоит из семи разделов, охватывающих такие направления научной деятельности Б.Е. Патона, как сварка плавлением, сварка давлением, металлургия дуговой сварки, специальная электрометаллургия, сварные конструкции, космические технологии, а также применение сварки в медицине. Каждый раздел включает обзор работ, библиографию и подборку наиболее важных публикаций, в которых приведены результаты работ, выполненных впервые в мировой практике и внесших революционизирующее влияние на развитие ведущих отраслей промышленности. Для научных и инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов вузов. Больше

Борис Евгеньевич Патон. Биобиблиография
Борис Евгеньевич Патон
Биобиблиография. –
Киев: Ин-т электросварки им. Е.О. Патона, 2008. – 624 с. Твердый переплет, 165х240 мм.

В книге освещены основные этапы жизни, научной, научно-организационной и общественной деятельности выдающегося украинского ученого в области сварки, металлургии и технологии металлов, материаловедения, выдающегося общественного деятеля и талантливого организатора науки, академика Национальной академии наук Украины, Академии наук СССР, Российской академии наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники УССР, дважды Героя Социалистического Труда СССР, Героя Украины, участника Великой Отечественной войны, ликвидатора аварии на ЧАЭС Бориса Евгеньевича Патона.
Указатель печатных работ знакомит читателя с научными трудами ученого.
Для научных работников и всех, кто интересуется историей отечественной науки и технологии.
Книга прекрасно иллюстрирована и содержит 285 фотографий. Больше

О. К. Назаренко, В. М. Нестеренков, А. А. Бондарев, Л. А. Кравчук, Ю. А. Архангельский. Электроннолучевая сварка буровых долот
О. К. Назаренко, В. М. Нестеренков, А. А. Бондарев, Л. А. Кравчук, Ю. А. Архангельский
Электроннолучевая сварка буровых долот.
Киев: ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, 2012. — 116 с.
Мягкий переплет, 165x235 мм.

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований свариваемости высокопрочных среднелегированных сталей 14ХНЗА, 40ХН и 14ХНЗМА, из которых традиционно изготавливаются буровые долота, а также анализа влияния основных параметров режима ЭЛС, технологических приемов, развертки пучка и модифицирующих вставок, применяемых для управления структурообразованием, предупреждения кристаллизационного растрескивания и повышения прочностных характеристик сварных соединений... Больше

Лакомский В. И., Лакомский В. В. Азот в жидких сталях и шлаках
Лакомский В. И., Лакомский В. В
Азот в жидких сталях и шлаках.
Под ред. академика Б. Е. Патона. —  Киев: Наук, думка, 2012. — 142 с.

В монографии приведены обобщенные результаты исследований поведения азота в сталях и шлаках, выполненных в основном в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. Рассмотрены примеры производства высокоазотистых сталей различного назначения. Разделы книги:
  • Глава 1. Азот в жидком железе и жидких высокоазотистых сталях.
  • Глава 2. Азот в расплавах металлургических шлаков.
  • Глава 3. Современные технологические приемы производства азотсодержащих сталей.
Больше

О. В. Білоцький Високотемпературна рентгенографія фазових перетворень у металевих матеріалах
О. В. Білоцький
Високотемпературна рентгенографія фазових перетворень у металевих матеріалах.
Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2012. — 224 с.
Твердый переплет, 165x235 мм (укр. яз.).

В монографии на основе системных исследований изложены впервые разработанные методические основы и результаты исследования особенностей кинетики фазовых превращений в лучах высокотемпературной рентгенографии металлических материалов. Кинематографические съемки осуществлены на оригинальных конструкциях рентгеновского оборудования. Показана доминирующая роль и значение изменений химического состава и физического состояния фазовых составляющих сплавов во время термической и химико-термической обработки как средства управления их структурой и свойствами.
Больше

UDK 621.791:629.621.791:629.76
(2000) Space: Technologies, Materials Science, Structures. Collection of scientific papers.
Ed. by B.E. Paton.
Kiev: E.O. Paton Electric Welding Institute, NAS of Ukraine,
528 p. and 24 ins.p.

The collection presents the results of investigations based on the data of the experiments conducted in various manned and unmanned space vehicles. A broad range of practical issues are considered related to operation and repair of vehicles in space, construction and mounting of extended large-sized structures, making permanent joints by welding and brazing, application of various coatings by thermal evaporation. Particular attention is given to development of the hardware and instrumentation designed for operation in the severe space environment."Индукционный нагрев для сварки и родственных технологий"
А.С.Письменный
Киев: Ин-т электросварки им. Е.О.Патона, 2005. - 140 с. 145х200 мм, мягкий переплет.

В книге изложена теория процессов, происходящих при индукционном нагреве металлов и в системе индуктор-нагреваемое тело, освещены вопросы, возникающие при технической реализации систем этого класса. Получила развитие теория обратных задач электромагнитного поля и индуктора в приложении к проблемам сварки и родственных технологий путем применения импедансных граничных условий, определенных через удельную мощность или температуру на поверхности нагреваемых тел. Это позволяет непосредственно проектировать технологическое оборудование исходя из показателей технологического процесса. Изложены некоторые новые методы построения электрических схем замещения сложных многообмоточных индукционных устройств технологического назначения и расчета их параметров.                    
Пропонуємо оформити передплату на видання ІЕЗ ім. Є.О. Патона на 2024 рік.
2023.12.15 Збірка тез доповідей конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій»
2023.11.28 Он-лайн трансляція конференції «Сучасні напрями розвитку адитивних технологій» на youtube каналі ІЕЗ
2023.11.24 Доступні для завантаження пдф-файли статей за 2022 рік!
2023.01.21
Збірка тез доповідей конференції «Зварювання та технічна діагностика для відновлення економіки України»
2022.11.12
НОВІ КНИГИ
2021.08.15
Програма конференції «Променеві технології в зварюванні і обробці матеріалів»
2021.08.07 Збірник праць Х Міжнародної конференціі Математичне моделювання та інформаційні технології в зварюванні та споріднених процесах
2021.05.14 Програма конференції «Сучасні технології з’єднання матеріалів»
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D.Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Найсвіжіші номери журналів на сайті

Автоматическая сварка №3 (2024), The Paton Welding Journal №5 (2024), Техническая диагностика и неразрушающий контроль №2 (2024), Современная электрометаллургия №2 (2024).

  Офиційна сторінка на facebook_logo