Eng
Ukr
Rus
Печать

2012 №01 (03) 2012 №01 (05)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2012 #01
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль», 2012, №1, с. 35-41
 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМАХ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮАвтори
В. С. ЄРЕМЕНКО, канд. техн. наук, А. В. ПЕРЕЇДЕНКО, инж., О. В. МОНЧЕНКО, канд. техн. наук (Нац. авіац. ун-т)

Реферат
Приведено результати використання нейронних мереж для вирішення задач неруйнівного контролю виробів з композиційних матеріалів. Описано структуру, алгоритми навчання та роботи нейронної мережі Кохонена, багатошарового персептрону, гібридної нейронної мережі, а також мереж адаптивної резонансної теорії.
 
Use of neural networks for nondestructive testing of composite materials was introduced and investigated. Structures and principles of operation of Kohonen neural network, multilayer perceptron, hybrid neural network and neural networks of adaptive resonanse theory are described.
 
1. Бархатов В. А. Обнаружение сигналов и их классификация с помощью распознавания образов // Дефектоскопия. — 2006. — № 4. — С. 14–27.
2. Бархатов В. А. Распознавание дефектов с помощью искусственной нейронной сети специального типа // Там же. — 2006. — № 2. — С. 28–39.
3. Найденко А. Г. Визначення надійності різців з алмазних композиційних НТМ шляхом реєстрації та аналізу акустичної емісії: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — Київ, 2009. — 20 с.
4. Зажицький О. В. Розпізнавання нейронними мережами стану лопаток авіаційних двигунів у процесі віброакустичного моніторингу: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — Київ., 2008. — 20 с.
5. Kohonen T. Self Organization and Associative Memory. —New York : Springer—Verlag, 1989. — 147 р.
6. Переїденко А. В., Єременко В. С. Дослідження алгоритмів проведення кластерного аналізу для вирішення задач неруйнівного контролю // Вост.-Европ. журн. передовыхтехнологий. — 2010. — № 1/5(43). — С. 40–43.
7. Хайкин С. Нейронные сети: 2-е изд. / Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2006. — 1104 с.
8. Переїденко А. В., Єременко В. С., Роганьков В. О. Нейромережева система діагностики виробів авіаційного призначення // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2011. — № 2(47). —С. 88–95.
9. Переїденко А. В., Єременко В. С., Павленко Ж. О. Система класифікації дефектів на основі штучних нейронних мереж // Вісн. НТУУ «Київ. політехн. ін-т». — 2010. — № 40. — С. 72–80.
10. Еременко В. С., Мокийчук В. М., Овсянкин А. М. Обнаружение ударных повреждений сотовых панелей методом низкоскоростного удара // Техн. диагностика и неразруш. контроль. — 2007. — № 1. — С. 24–27.
11. Carpenter G. A., Grossberg S. ART 2: Stable self—organization of pattern recognition codes for analog input patterns /// Applied Optics. — 1987. — № 26. — P. 4919–4930.
12. Carpenter G. A., Grossberg S., Rosen D. B. Fuzzy ART:Fast stable learning and categorization of analog patterns byan adaptive resonance system // Neural Networks. — 1991. — № 4. — P. 759–771.
 
Надійшла до редакції 22.10.2011
Підписано до друку 10.02.2012