Eng
Ukr
Rus
Печать

2012 №04 (03) 2012 №04 (05)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2012 #04
«Техническая диагностика и неразрушающий контроль» №4, 2012, c. 20-23
 

БЕЗКОНТАКТНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЕФЕКТОСКОПА


Авторы
С. М. МАЄВСЬКИЙ, д-р техн. наук, К. М. СЄРИЙ, канд. техн. наук (НТУУ «Киевский политехнический институт»)

Реферат
Запропоновано автоматизувати процес протоколювання результатів неруйнівного контролю (усунення суб’єктив­ності контролю) шляхом автоматичної просторової координатної реєстрації у комп’ютерній пам’яті результатів, отриманих при виконанні сканування поверхні об’єкта контролю акустичним, вихрострумовим чи магнітним вимірю­вальним перетворювачем відповідного дефектоскопа, яке виконується вручну дефектоскопістом. Розглянуто метод визначення просторових координат, власне вимірювального перетворювача з попереднім визначенням координат двох точкових збудників УЗ коливань (40 кГц) на його осі, шляхом вимірювання довжин шляхів розповсюдження цих коливань до трьох приймачів, розташованих на кінцях бази вимірювань.
It is proposed to automate the process of documenting NDT results (elimination of testing subjectivity) by automatic 3d coordinate recording in the computer memory of the results obtained during scanning of the tested object surface by acoustic, eddy current, or magnetic measuring converter of the respective flaw detector, which is done manually by flaw detection inspector. A method is considered to determine the 3d coordinates of the measuring converter proper with preliminary determination of the coordinates of two point sources of ultrasonic oscillations (40 Hz) on its axis, by measuring the lengths of propagation paths of these oscillations up to three receivers located at the end of measurement base.

1.Сухоруков В. В., Ермолов И. Н., Алешин Н. П., Пота­пов А. И. Неразрушающий контроль. Кн. 5. Интроско­пия и организация контроля. — М.: Высш. шк., 1993. — С. 9–19.
2.Гурин С. А., Рубцов В. Д., Фабрик М. А. Сканеры-дефек­тоскопы // В мире неразруш. контроля. — 2004. — № 2(24). — С. 31–63.
3.Кинкулькин И. Е. и др. Фазовый метод определения ко­ординат. — М.: Сов.радио, 1979. — С. 5–19.
Горбатов А. А.,Рудашевский Г. Е. Акустические методы измерения расстояний в воздушной среде. — М.: Энер­гоиздат, 1981. — С. 115–201.
4.Маєвський С. М., Сєрий К. М. Системи дистанційного визначення просторового положення вимірювального перетворювача дефектоскопу у процесі контролю // Ме­тоди та прилади контролю якості. — 2002. — № 9. — С. 14–18.
5.Кухлинг Х. Справочник по физике. — М.: Мир, 1982. — С. 254.
 
Надійшла до редакції 10.02.2012
Подписано к печати 05.11.2012