Eng
Ukr
Rus


Позорная война рф против Украины

Начата 20 февраля 2014 и полномасштабно продолжена 24 февраля 2022 года. С первых же минут рф ведет ее с нарушением законов и правил войны, захватывает атомные станции, уничтожает бомбардировками мирное население и объекты критической инфраструктуры. Правители и армия рф - военные преступники. Все, кто платит им налоги или оказывают какую-либо поддержку - пособники терроризма. Народ Украины вас никогда не простит и ничего не забудет.
Печать

2017 №03 (06) DOI of Article
10.15407/tdnk2017.03.07
2017 №03 (01)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2017 #03
Техническая диагностика и неразрушающий контроль №3, 2017, стр. 56-63
Оцінка ризику експлуатації зварних конструкцій на підставі моніторингу процесів системи управління якістю і проведення випробувань методами НК і ТД
Автори:
Ю. К. Бондаренко, О. В. Ковальчук
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03680, м. Киев-150, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Реферат:
Визначені особливості побудови системи управління якістю зварювального виробництва згідно нової редакції ISO 9001:2015 на основі розробки процесів системи з позицій ризик – орієнтованого підходу. Більш детальне технічне регулювання і контроль зазнають ті процеси системи, які суттєво впливають на якість зварних конструкцій і які можуть містити підвищену величину ризику. В роботі визначені особливості ризику в зварювальному виробництві, пов’язані з призначенням відповідальної конструкції, з особливостями виробництва – наявністю «спеціального» процесу зварювання, персоніфікованими роботами по технічній експертизі, зварюванню, неруйнівному контролю, невизначеністю результатів випробувань та аудиту. Наведені міжнародні нормативні документи, які визначають вимоги до організації вказаних процесів і проведення неруйнівного контролю. За результатами проведених аудитів системи управління підприємств зварювального виробництва і отриманих даних випробувань в акредитованій випробувальній лабораторії ІЕЗ визначено характер впливу рівня управління якістю на якість і ризик продукції. Дослідження і управління ризиком на основі методології стандарту ISO/IEC 31000 слугує для попередження негативних результатів виробництва, пов’язаних з дефектністю зварних конструкцій, можливими аваріями, шкідливими впливами, проте і виявляє приховані можливості для його вдосконалення. Бібліогр. 12, рис. 6.
Ключові слова: ризик, менеджмент ризику, оцінка ризику, якість зварної конструкції і технологічних процесів зварювання, вдосконалення системи управління якістю зварювального виробництва

Читать реферат на русском


Ю. К. Бондаренко, О. В. Ковальчук
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03680, г. Киев-150, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
 
Оценка риска эксплуатации сварных конструкций на основе мониторинга процессов системы управления качеством и проведения испытаний методами НК и ТД
 
Определены особенности построения системы управления качеством согласно новой редакции ISO 9001:2015 на основе разработки процессов системы с позиций риск – ориентированного подхода. Более детальному техническому регулированию и контролю подвергаются процессы системы, которые существенно влияют на качесво сварных конструкций и могут содержать повышенную величину риска. В работе определены особенности риска в сварочном производстве, связанные с: эксплуатационным назначением конструкции; особенностями производства – наличием «специального» процесса сварки; персонифицированными работами по технической экспертизе, сварке и неразрушающему контролю; неопределенностью результатов испытаний и аудита. Приведены международные нормативные документы, которые определяют требования к организации указанных процессов системы менеджмента и проведению неразрушающего контроля. По результатам проведенных аудитов системы управления качеством предприятий сварочного производства и полученным данным испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории ИЭС определен характер влияния уровня управления качеством производства на качество и риск продукции. Изучение и управление риском на основе методологии стандарта ISO/IEC 31000 служит для предотвращения отрицательных результатов производства, связанных с дефектностью продукции, возможными авариями, вредными влияниями, однако и выявляет скрытые возможности для его усовершенствования. Библиогр. 12, рис. 6.

Ключевые слова: риск, менеджмент риска, оценка риска, качества сварной конструкции и технологических процессов сварки, совершенствование системы управления качеством сварочного производства


Надійшла до редакції 07.06.2017
Подписано в печать 14.09.2017
Список літератури
 1. ISO Guide 73:2009 Керування ризиками. Словник термінів.
 2. Потап’євський А. Г., Бондаренко Ю. К., Логінова Ю. В., Артюх К. О. (2016) Технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів у зварювальному виробництві. Технічна діагностика і неруйнівний контроль, 4, 56–61.
 3. ДСТУ ISO 31000:2014 (ISO 31000:2009, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки.
 4. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 (IEC/ISO 31010:2009, IDT). Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику.
 5. Постанова КМУ від 13.01.2016 № 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінювання відповідності та правил використання модулів оцінювання відповідності».
 6. Віткін Л., Лапач С. (2007) Як визначити ступінь небезпеки продукції. Стандартизація, сертифікація, якість, 3, 48–54.
 7. ДСТУ EN ISO 9712:2014 (EN ISO 9712:2012, IDT) Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю.
 8. Каплан Р. С., Нортон Д. П. (2003) Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию. Москва, ЗАО «Олимп-Бизнес».
 9. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.
 10. ДСТУ-Н РМГ 43:2006. Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений».
 11. EUROLAB Technical Report 1/2006. «Guide to the Evaluation of Measurement Uncertainty for Quantitative Test Results». www.eurolab.org.
 12. Ватсон Г. (2006) Методология «Шесть сигм» для лидеров, или как достичь 3,4 дефекта на миллион возможностей; пер. с англ. А. Л. Раскин, Ю. П. Адлер (ред.). Приложение к журналу «Стандарты и качество». Москва, РИА.