Eng
Ukr
Rus
Печать

2017 №02 (01) DOI of Article
10.15407/tdnk2017.02.02
2017 №02 (03)

Техническая диагностика и неразрушающий контроль 2017 #02
Техническая диагностика и неразрушающий контроль, №2, 2017 стр. 9-16
 

Удосконалення методу визначення напруженого стану трубопроводів та посудин, що працюють під тиском

А. М. Карпаш, Н. Л. Тацакович, М. О. Карпаш


 
Реферат:
Досліджувалась можливість використання результатів вимірювання засобами неруйнівного контролю структурно-чутливих характеристик (коефіцієнт теплопровідності, питома електропровідність, ударна в’язкість, твердість) для визначення місця і рівня напружень у матеріалі металоконструкцій довготривалої експлуатації. Проведено серію експериментальних досліджень на спеціально виготовлених дослідних зразках у вигляді масштабованих посудин, що працюють під тиском. Враховуючи суттєву нелінійність й різну точність і достовірність виміряних інформативних параметрів було прийнято рішення застосувати алгоритми штучних нейронних мереж для опрацювання масиву експериментальних даних. За результатами проведених досліджень доведено можливість визначення напружень у стінках посудин за трьома інформативними параметрами: твердість, питомий електричний опір, коефіцієнт корозійної сили й одержано аналітичну залежність матричного рівняння для визначення рівня напружень у матеріалах металоконструкцій. Бібліогр. 15, табл. 5, рис. 3.
Ключові слова: напруження, інформативні параметри, багатопараметрова діагностика, алгоритми штучних нейронних мереж

Читать реферат на русском


А. М. Карпаш, Н. Л. Тацакович, М. О. Карпаш
Усовершенствование метода определения напряженного состояния сосудов, работающих под давлением
 
Исследовалась возможность использования результатов измерения способами неразрушающего контроля структурно-чувствительных характеристик (коэффициент теплопроводности, удельная электропроводность, ударная вязкость, твердость) для определения места и уровня напряжений в материалах металлоконструкций длительной эксплуатации. Проведена серия экспериментальных исследований на специально изготовленных масштабированных сосудах, работающих под давлением. Учитывая существенную нелинейность, разную точность и достоверность измеренных информативных параметров, принято решение использовать алгоритмы искусственных нейронных сетей для обработки массива экспериментальных данных. По результатам проведенных исследований доказана возможность определения напряжений в стенках сосудов по трем информативным параметрам: твердость, удельное электрическое сопротивление, коэффициент коррозионной силы и получена аналитическая зависимость матричного уравнения для определения уровня напряжений в материалах металлоконструкций. Библиогр. 15, табл. 5, рис. 3.
 
Ключевые слова: напряжение, информативные параметры, многопараметровая диагностика, алгоритмы искусственных нейронных сетей


Надійшла до редакції 07.02.2017
Подписано в печать 15.06.2017
 
 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної науково-технічної програми «Ресурс» від 8 жовтня 2004 р. № 1331. Документ 1331-2004-п, чинний.
 2. Кошовий В. В. (2001) Про оцінку переддефектного стану матеріалу методами ультразвукової обчислювальної томографії. Фізико-хімічна механіка матеріалів, 37, 118–132.
 3. Назарчук З. Т., Тетерко А. Я., Рибачук В. Г., Кулинич Я. П. (2006) Комплекс технічних засобів для електромагнітного неруйнівного контролю конструкцій тривалої експлуатації. Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2004–2006 рр. Київ, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України.
 4. Кондратенко І. П., Божко І. В., Жильцов А. В., Васюк В. В. (2013) Методи визначення залишкових напружень. Праці ТДАТУ, 13(2), 127–135.
 5. Дубов А. А., Демин Е. А. и др. (2002) Контроль напряженно-деформированного состояния газопроводов. Газовая промышленность, 2, 58–61.
 6. Дубов А. А. (2016) Принципиальные отличия метода магнитной памяти от других известных методов неразрушающего контроля. Итоги и перспективы различия. Территория NDT, 2, 64–68.
 7. Безлюдько Г. Я., Марченко А. Ю., Соломаха Р. Н. (2011) Оценка технического состояния и остаточного ресурса оборудования по измерениям магнитной характеристики – коэрцитивной силы. Матеріали 6-ої науково-технічної конференції «Сучасні прилади і технології НКіТД нафтогазопромислового обладнання». м. Івано-Франківськ, сс. 78–84.
 8. Миндюк В. Д., Доценко Є. Р., Карпаш М. О. (2011) Особливості деградації структури матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації та оцінка можливості її діагностування в нафтогазовому комплексі. Науковий вісник ІФНТУНГ, 2(28), 91–97.
 9. Карпаш А. М. (2016) Особливості експериментальних модельних об’єктів та постановка експерименту для визначення напружено-деформованого стану металоконструкцій за комплексом інформативних параметрів. Нафтогазова енергетика, 1(25), 91–101.
 10. Карпаш А. М. (2016) Експериментальні дослідження та практика визначення залишкового ресурсу металоконструкцій довготривалої експлуатації з врахуванням напруженого стану. Матеріали 8-ї Національної науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-2016, м. Київ, 22–24 листопада 2016 р. Київ, УТ НКТД, сс. 193–196.
 11. ГОСТ 1497–84. (1984) Методы испытаний на растяжение. Москва, Изд. стандартов.
 12. ГОСТ 142491984–89. (1989) Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Москва, Изд. стандартов.
 13. Писаранеко Н. С. (1975) Справочник по сопротивлению материалов. Киев, Наукова думка.
 14. Карпаш М. О. (2013) Розвиток методів, засобів та технологій багатопараметрового контролю технічного стану магістральних трубопроводів: автореферат дис. докт. техн. наук. Івано-Франківськ, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу.
 15. Хайкин С. (2006) Нейронные сети: полный курс, 2-е издание. Пер. с англ. С. Хайкин. Москва, ИД «Вильямс».