Eng
Ukr
Rus

poznyakov v.d.

Всего статей опубликовано в журнале «Paton Welding Journal»: 49

 1. MIKHODUJ L.I., POZNYAKOV V.D., VASILJEV B.G., YUSHCHENKO A.K., BARYSHNIKOV Yu.I. and STARODUBTSEV V.A. Peculiarities of welding T-joints made from high-strength steel 12KhGN2MFDRA 5 (2000, №03)
 2. MIKHODUJ L.I., POZNYAKOV V.D. and YUSHCHENKO A.K. RESISTANCE OF 12KhGN2MFDRA STEEL WELDED JOINTS TO A DELAYED FRACTURE 4 (2000, №11)
 3. Mikhoduj L.I., Smiyan O.D., Movchan M.B., Poznyakov V.D. and Antonov S.O. Chemical microheterogeneity at the grain boundaries of HAZ metal of martensitic-bainitic steel 14KhGN2MDAFB. 32 (2001, №10)
 4. Lobanov L.M., Mikhoduj L.I. , Poznyakov V.D., Mikhoduj O.L., Vasiliev V.G. and Strizhak P.A. Towards the problem of formation of longitudinal cracks in welded joints of high-strength steels ... 13 (2003, №04)
 5. Mikhoduj L.I., Kyrian V.I., Poznyakov V.D., Strizhak P.A. and Snisarenko V.V. Sparsely-alloyed high-strength steels for welded structures ... 34 (2003, №05)
 6. Lobanov L.M., Mikhoduj L.I., Poznyakov V.D., Mikhoduj O.L., Kasatkin S.B., Sergienko A.A. and Strizhak P.A. Method of evaluation of effect of residual stresses on formation of longitudinal cold cracks in alloy steel welded joints. 6 (2003, №06)
 7. Poznyakov V.D., Kiriakov V.M., Demchenko Yu.V. and Klapatyuk A.V. Restoration of a crusher movable jaw. 38 (2004, №06)
 8. Lobanov L.M., Poznyakov V.D. and Mikhoduj O.L. Effect of residual stresses on technological strength of welded joints of high-strength steel 14KhGN2MDAFB .... 29 (2004, №08)
 9. Poznyakov V.D., Kasatkin S.B., Zhdanov S.L. and Strizhak P.A. Features of repair of welded structures from low-alloy steels (Review) ... 28 (2005, №03)
 10. Poznyakov V.D., Kasatkin S.B. and Dovzhenko V.A. Structure and cold resistance of welded joints in steel 09G2S after repair welding ... 37 (2006, №09)
 11. Kovalchuk V.S., Knysh V.V., Poznyakov V.D. and Kasatkin S.B. Method for increasing cyclic and service life of welded steel structures ... 37 (2007, №03)
 12. Poznyakov V.D. Mechanical properties of weld metal and cold cracking resistance of tee-joints on 13KhGMRB steel ... 14 (2008, №02)
 13. Poznyakov V.D. Improvement of delayed cracking resistance of welded joints of cast hardenable steels ... 7 (2008, №05)
 14. L.I. MARKASHOVA, G.M. GRIGORENKO, V.D. POZNYAKOV, E.N. BERDNIKOVA, T.A. ALEKSEENKO INFLUENCE OF THERMAL CYCLES OF WELDING AND EXTERNAL LOADING ON STRUCTURAL-PHASE VARIATIONS AND PROPERTIES OF JOINTS OF 17Kh2M STEEL (2009, №07)
 15. V.I. MAKHNENKO, V.D. POZNYAKOV, E.A. VELIKOIVANENKO, O.V. MAKHNENKO, G.F. ROZYNKA, N.I. PIVTORAK RISK OF COLD CRACKING IN WELDING OF STRUCTURAL HIGH-STRENGTH STEELS (2009, №12)
 16. A.A. GAJVORONSKY, V.D. POZNYAKOV, V.A. SARZHEVSKY, V.G. VASILIEV, V.Yu. ORLOVSKY INFLUENCE OF THERMODEFORMATIONAL CYCLE OF HARDFACING ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF RAILWAY WHEELS AT THEIR RECONDITIONING (2010, №05)
 17. V.D. POZNYAKOV, V.M. KIRIAKOV, A.A. GAJVORONSKY, A.V. KLAPATYUK, A.S. SHISHKEVICH PROPERTIES OF WELDED JOINTS OF RAIL STEEL IN ELECTRIC ARC WELDING (2010, №08)
 18. S.L. ZHDANOV, V.D. POZNYAKOV, A.A. MAKSIMENKO, V.A. DOVZHENKO, V.G. VASILIEV, N.V. VYSOKOLYAN, V.A. KOROBKA STRUCTURE AND PROPERTIES OF ARC-WELDED JOINTS ON STEEL 10G2FB (2010, №11)
 19. L.I. MARKASHOVA, V.D. POZNYAKOV, T.A. ALEKSEENKO, E.N. BERDNIKOVA, S.L. ZHDANOV, O.S. KUSHNARYOVA, A.A. MAKSIMENKO EFFECT OF ALLOYING OF THE WELDS ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF WELDED JOINTS ON STEEL 17Kh2M (2011, №04)
 20. V.D. POZNYAKOV, S.L. ZHDANOV, A.G. SINEOK, A.A. MAKSIMENKO EXPERIENCE OF APPLICATION OF S355 J2 STEEL IN METAL STRUCTURES OF THE ROOFING OVER NSC «OLIMPIJSKY» (Kiev) (2011, №06)
 21. V.D. POZNYAKOV, V.M. KIRIAKOV, A.A. GAJVORONSKY, S.B. KASATKIN, A.V. KLAPATYUK, S.D. TARANENKO, V.A. PROSHCHENKO INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON RESISTANCE TO DELAYED FRACTURE OF BUTT JOINTS OF RAIL STEEL IN ARC WELDING (2011, №11)
 22. V.D. POZNYAKOV, A.Yu. BARVINKO, Yu.P. BARVINKO, A.G. SINEOK, A.N. YASHNIK COLD RESISTANCE AND LAMELLAR FRACTURE RESISTANCE OF WELDED JOINTS ON STEEL 06GB-390 (2012, №03)
 23. V.D. POZNYAKOV, V.A. DOVZHENKO, S.B. KASATKIN, A.A. MAKSIMENKO MICROSTRUCTURAL FEATURES OF FATIGUE DAMAGEABILITY AND METHODS TO IMPROVE THE FATIGUE LIFE OF WELDED JOINTS FROM 09G2S STEEL (2012, №05)
 24. V.D. POZNYAKOV, S.L. ZHDANOV, A.A. MAKSIMENKO STRUCTURE AND PROPERTIES OF WELDED JOINTS OF STEEL S390 (S355 J2) (2012, №08)
 25. A.A. GAJVORONSKY, V.D. POZNYAKOV, L.I. MARKASHOVA, E.N. BERDNIKOVA, A.V. KLAPATYUK, T.A. ALEKSEENKO, A.S. SHISHKEVICH INFLUENCE OF DEPOSITED METAL COMPOSITION ON STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF RECONDITIONED RAILWAY WHEELS (2012, №08)
 26. V.A. Kostin, G.M. Grigorenko, V.D. Poznyakov, S.L. Zhdanov, T.G. Solomijchuk, T.A. Zuber, A.A. Maksimenko INFLUENCE OF WELDING THERMAL CYCLE ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF MICROALLOYED STRUCTURAL STEELS (2012, №12)
 27. V.D. POZNYAKOV, S.L. ZHDANOV, A.A. MAKSIMENKO, A.G. SINEOK, A.M. GERASIMENKO WELDABILITY OF SPARSELY-ALLOYED STEELS 06GBD AND 06G2B (2013, №04)
 28. L.M. LOBANOV, V.D. POZNYAKOV, O.V. MAKHNENKO FORMATION OF COLD CRACKS IN WELDED JOINTS FROM HIGH-STRENGTH STEELS WITH 350-850 MPa YIELD STRENGTH (2013, №07)
 29. V.D. POZNYAKOV, L.I. MARKASHOVA, A.A. MAKSIMENKO, E.N. BERDNIKOVA, T.A. ALEKSEENKO, S.B. KASATKIN Effect of cyclic load on microstructure and cold resistance of the 10g2fb steel haz metal (2014, №05)
 30. L.I. MARKASHOVA, V.D. POZNYAKOV, E.N. BERDNIKOVA, A.A. GAJVORONSKY, T.A. ALEKSEENKO Effect of structural factors on mechanical properties and crack resistance of welded joints of metals, alloys and composite materials (2014, №06)
 31. V.D. Poznyakov, V.A. Kostin, A.A. Gajvoronsky, I.A. Mossokovskaya, V.V. Zhukov, A.V. Klapatyuk Effect of welding thermal cycle on structure-phase transformations and properties of haz metal of alloyed 30Kh2N2MF type medium-carbon steel (2015, №02)
 32. L.I. Markashova, V.D. Poznyakov, A.A. Gajvoronsky, E.N. Berdnikova, T.A. Alekseenko Structure and properties of railway wheel surface after restoration surfacing and service loading (2015, №06)
 33. V.D. Poznyakov, V.D. Shelyagin, S.L. Zhdanov, A.A. Maksimenko, A.V. Zavdoveev, A.V. Bernatsky Laser-arc welding of high-strength steels with yield strength of more than 700 MPa (2015, №10)
 34. L.I. Markashova, V.D. Poznyakov, E.N. Berdnikova, S.L. Zhdanov, V.D. Shelyagin, T.A. Alekseenko Structure and service properties of hybrid laser-arc welded joints of 14KhGN2MDAFB steel (2016, №06)
 35. V.D. Poznyakov, V.D. Shelyagin, S.L. Zhdanov, A.V. Bernatsky, A.V. Siora Comparative evaluation of properties of high-strength N-A-XTRA-70 steel welded joints produced using arc, laser and hybrid laser-arc method (2016, №06)
 36. A.A. Gajvoronsky, V.D. Poznyakov, L.I. Markashova, E.N. Berdnikova, V.Ya. Yashchuk Brittle fracture resistance of haz metal in arc-welded joints of high-strength steels with carbon content of 0.55–0.65 % (2016, №09)
 37. V.D. Poznyakov, L.I. Markashova, S.L. Zhdanov, E.N. Berdnikova, A.V. Zavdoveev, A.A. Maksimenko Comparison of procedures for evaluation of effect of welding thermal cycle on impact toughness of HAZ metal of welded joints from low-alloy steels (2016, №10)
 38. V.D. Poznyakov, S.L. Zhdanov, A.V. Zavdoveev, A.A. Maksimenko, T.G. Solomijchuk Weldability of high-strength microalloyed steel S460M (2016, №12)
 39. L.I. Markashova, V.D. Poznyakov, E.N. Berdnikova, T.A. Alekseenko, O.S. Kushnareva, E.V. Polovetsky Structure and service properties of welded joints of high-strength steels, aluminium and titanium alloys (2017, №07)
 40. O.A. Haivoronskyi, V.D. Poznyakov, L.I. Markashova, A.S. Shishkevich, V.A. Yashchuk, A.V. Klapatyuk Increase of brittle fracture resistance of metal of heat-affected zone in railway wheel surfacing (2017, №08)
 41. G.M. Grigorenko, V.D. Poznyakov, T.A. Zuber, V.A. Kostin Peculiarities of formation of structure in welded joints of microalloyed structural steel S460M (2017, №10)
 42. V.D. Poznyakov, V.P. Dyadin, E.A. Davydov, A.A. Maksimenko, A.V. Klapatyuk Evaluation of technical condition and repair of casing of catalytic cracking regenerator R-202 (2017, №11)
 43. V.D. Poznyakov, V.D. Shelyagin, S.L. Zhdanov, A.V. Bernatsky, A.A. Maksymenko, A.V. Siora Effect of parameters of arc, laser and hybrid methods of welding on structure and properties of butt joints of high-strength steel S460M (2018, №01)
 44. L.I. Markashova, V.D. Poznyakov, V.D. Shelyagin, E.N. Berdnikova, A.V. Bernatsky, T.A. Alekseenko Effect of metal structure on service properties of high-strength steel welded joints produced using different methods of welding (2018, №02)
 45. V.D. Poznyakov, Yu.V. Demchenko, A.M. Denisenko, G.V. Zhuk, V.B. Kozyrev Application of welding for restoration of cast iron railing of the kotzebue bridge in Odessa (2018, №02)
 46. V.D. Poznyakov Weldability of high-strength alloyed steels with yield strength of 590–785 Mpa (2018, №03)
 47. V.D. Poznyakov, A.V. Zavdoveev, A.A. Gajvoronsky, A.M. Denisenko, A.A. Maksymenko Effect of pulsed-arc welding modes on the change of weld metal and haz parameters of welded joints produced with Sv-08kh20N9G7T wire (2018, №09)
 48. V.D. Poznyakov, A.V. Zavdoveev, S.L. Zhdanov, A.V. Maksimenko Influence of thermal cycle of welding on structure and mechanical properties of haz metal in high-strength steel produced by controlled rolling (2018, №10)
 49. V.D. Poznyakov, A.A. Gajvoronsky, A.V. Klapatyuk, A.S. Shishkevich, V.A. Yashchuk Flux-cored wire for restoration surfacing of worn surfaces of railway wheels (2019, №07)
2019.07.19 Программа IX Международной конференции «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов»
09-13 сентября 2019 г., Одесса, Украина, отель «Аркадия»

2019.05.08 Программа Международной конференции «Материалы для сварки, наплавки, нанесения покрытий и 3D-технологий»
4–5 июня 2019 г., Киев, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины

2019.03.12 9я Международная конференция «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов»
Первое информационное сообщение

2019.03.10 Мобильное приложение нашего сайта для ОС Андроид.
С 2019.01.04, доступны для скачивания ПДФ-файлы всех журналов также и за 2017 г.
2018.10.16 Новые сборники научных статей
2018.10.15 Новая книга Очерки истории Патоновской научной школы
2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D. Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Самые свежие номера журналов на сайте

Автоматическая сварка №8 (2019), Paton Welding Journal №7 (2019), Техническая диагностика и неразрушающий контроль №2 (2019), Современная электрометаллургия №2 (2019).

  Официальная страница на facebook_logo
>