Печать

iiiiHiiEiBi iiEiBiiHiB iYiBiEiEiLiiSiLiE iEiiiiHiiiiiiii iiiBiEiLiU iS iiiEiBiEiiE

iilieibmismilmNihibm iiiyigimihib mNmibmiliu, iimigieisihiieibiimm ie immiibieil «iBiemiieibmismilmNihibm mNieibmihibe ie 2005-2010 iziz. iSii isie. iL.i. iibmiiib iiBi iihmibisim, iHisilie, 2011.- 132 mN. iEmizihisiu iilmiliieilm, 200m290 ieie.
iigimiisih ieihiemmibilm 24 mNmibmmis, iimigieisihiieibiimil ie immiibieil «iBiemiieibmismilmNihibm mNieibmihibe ipib iilmisiiy 2005-2010 iziz., ii imiigieilieibie ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihis iiieibieieiliisilie is iymmizisie mNiimNiigibie mNieibmihis iyibieieiliisilie. iibipiyiliem mNigimiisihib iimNiemmilim mibipmibigimihil milmiiieiizisis is iigimmiyiieibiism iyiem ihiimibihmiiiu mNieibmihis miliemmNiie, mNmibiemimm mmmig, ibmieibmmmm is imiihibmib isip iemmNiihiimimiiizi ibiemieisiism. iibmNmNieibmmisieibmmmNm mibihiil milmiiieiizisis imilmNmNiieiiu mNieibmihis ieibiziismimimibieiemilieiiu iymiziiu is mNieibmihis mmiliisilie. iBiemimibieis mNmibmiliu mieiemmmmNm isipieilmNmimil ie iihmibisiil is ipib mmigiliiie mmilimil is mNiilmisibieismNmm ie iigieibmNmis mNieibmihis iyibieieiliisilie.
iigimiisih imiliyiibipiibmili iyiem iibmmimm mNimmmiyiisihiie, isiiiliilmiie, milmiiieiiziie, ihiimNmmmihmimiie is ibmNiismibimiie, ipibiisieibmmismmNm imiigieilieibieis mNieibmihis iyibieieiliisilie mNmibieiliu, ibiemieisiisiliemm is mismibiiiemm mNiieibieiie, isimilmieilmibieieisiyiie is iymmizism ieibmilmisibieiie.

iiiYiLiiiBiiSiL

imiliyismNieiieisil                                                                                                                                    5 iHiimibihmiibm mNmmihiieibm mNieibmihib iilieilipiiiyimiiimm miliemmNiie is ihmilmNmiieisi                             7
iHmmmih-imiliihi i. iS., iieilm i. iE., iYmiemilie iL. iB., iieilm iE. iS., iEisihismisi i. iS.,
iibmibiiliihi i. iY., iisihismisiib i. i. iHiimibihmiibm mNmmihiieibm mNieibmihib iilieilipiiiyimiiimm ihmilmNmiieisi mN miliemmNiiemieis iihiimibiismieis milmilip imiieilimmimimm iemNmibieihm                             8
iHmmmih-imiliihi i. iS., iieilm iE. iS., iZimiyibim iZ. i., iieilm i. iE., iZimiiihiie i. iY. imNiigiliiimNmis mimieismiieibiism mNmmmihmmmm mNiiliyisiiliisiu miliemmNiieiiu mNmibieis iE76 mNi mNmibiemm 110iZ13iE, iemiiieiiliimm ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihiiu iiieibieieiliisilie             12
iHmmmih-imiliihi i. iS., iieilm i. iE., iHibiemiismiliihi iB. iE., iieilm iE. iS., iibmibiiliihi i. iY.,
imimiliihi iE. iB. iEieismiisil mismisim iemNmibieihis isip iilmiibieilmmiliu mNmibieis iib mihmNiiemibmibmisiiimil mNieiiumNmieib mNiiliyisiiliisiu iilieilipiiiyimiiimm ihmilmNmiieisi mN miliemmNiiemieis iihiimibiismieis             19
iHmmmih-imiliihi i. iS., iieilm i. iE. iHibiemiismiliihi iB. iE., iieilm iE. iS., iibmibiiliihi i. iY.,
imimiliihi iE. iB. iibigimimNiimNiigiimNmm mNiiliyisiiliisiu iilieilipiiiyimiiimm ihmilmNmiieisi, iemiiieiiliimm ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihiiu                                                                                  24
iisi iEib, iniiiyibmmih iB. iE. iimm is iilmmNiilihmisiem imisieiliiliism iigimmiyiieibiism iyiem mNieibmihis miliemmNiie ie iHii                                                                                                                            28
iHmmmih-imiliihi i. iS., iYisiyihiiemNihisiu iB. iE., iieilm iE. iS. iilmiiieiizism is iigimmiyiieibiisil iyiem ihiimibihmiiiu mNieibmihis iemmNiihiimimimm miliemmNiie                                                                             31
iHmmmih -imiliihi i. iS., iieilm iE. iS., iieilm i. iE., iibmibiiieib i. iZ., iZimiyibim iZ. i. imismisim iigmibipiieibiism mmilmisi ie ipiiil milmieismilmNihiizi ieieismiism ieismiiu iemmNiihiieibmizibimiieismNmiiu mNmibieis imis ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihil                                     41
iilmiiieiizism is iigimmiyiieibiisil iyiem imilmNmNiieiiu mNieibmihis mmmig                                                  45
iHmmmih-imiliihi i. iS., iHismmmi iE. iS., iHibipmieiie in. iS., iiieiliihi iE. iS. iH ieilmiiyiieiizisis ihiimmiiem mNiimieilmmNmieism iibipiibmiliism mNieibmimm mNiiliyisiiliisiu mmmigiimiieiiyiie, iiiemmiliimm ihiimibihmiiiu mNieibmihiiu iiieibieieiliisilie                                                                                                46
iHmmmih-imiliihi i. iS., iibiymihi iE. i., iHibipmieiie in. iS., iPmmim iS. iE., iisihiiemiisihiie iB. iE. imNiigiliiimNmis iigiibmmiiliism iyilmilihmiie imis miemmmibipiemihiieiie ihiimmiieil mNiiliyisiiliisiu mmmig, iemiiieiiliimm ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihiiu iiieibieieiliisilie                                                53
iHmmmih-imiliihi i. iS., iZmisizimiliihi iZ. iE., iiieisihiieib iY. i., iPibizibiyibmmmih iE. i., iibmmiliihi iZ. iH., iZmisizimiliihi i. iZ., iBieilihmNililiihi iS. iS. iEieismiisil miilmiziieieiiiliism iib iieibmNmismilmNihisil mNieiiumNmieib mNiiliyisiiliisiu mNmibieis i70 imis ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihil iiieibieieiliisilie                         58
iHmmmih-imiliihi i. iS., iPibizibiyibmmmih iE. i., iieilm iE. iS., iZimiyibim iZ. i. iEieismiisil iilieilmibieieismilmNihism ieihiemmiliisiu ie iisipihiieilizismiieibiimm mNmibiemm iib ism mNieibmisieibilieimNmm imis ihiimibihmiiiu mNieibmihil iiieibieieiliisilie                                                                                     64
iHmmmih-imiliihi i. iS., iHismmmi iE. iS., iHibipmieiie in. iS., iEismipiie iS. iE., iiieiliihi iE. iS. imNiigiliiimNmis ismNimmibiisiu iib miyibmimm iemipihimNmm mNieibmimm mNiiliyisiiliisiu mmmig, iemiiieiiliimm ibiemiieibmismilmNihiiu ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihiiu iiieibieieiliisilie                                                71
iismNmieiliimiu iB. i., imiihimmilie iB. i., iismNmieiliimiu iB. iB., iiieisihiieib iY. i., imisieiliihi i. iE., iiiemmisi iE. iE., imibmisimNihibm iS. iS., iiiemmisi i. iE. iieiiumNmieib mNieibmimm mNiiliyisiiliisiu mmmigimm ipibizimiieiih, iiiemmiliimm imilmNmNiieiiu mNieibmihiiibiuihiiu mN mimieismmmmisie mmNmmiiumNmieiie              78
iHmmmih-imiliihi i. iS., iHibmisimNihisiu iE. i., iSiziibmiliihi iE. i., iZiimibmiliihi iL. iS., iHiieibiem iE. i. imilmNmNiieibm mNieibmihib ieibiziismimimibieiemilieiiu iymiziiu mmmig isip mNmibieis i70                                         82
immihiieibm mNieibmihib imimisiemiiizi imiihibmib                                                                                 85
iHmmmih-imiliihi i. iS., iHibmisimNihisiu iE. i., iSiziibmiliihi iE. i. imilmNmNiieibm mNieibmihib iymiziiu, mimibieiemilieiiu ieibiziismimie iiieilie, iyilmibieiliu mNiieimiiizi mNilmiliism                                                          86
imiyiliihi i. iE., iZibiemism iE. i. iismNmilieib ibiemiieibmismilmNihiizi mimibieieiliism is ihiimmiiem imimilmNmNib ihiimibihmiiiu mimilmiiiu mNieibmihis iHii iHi 02                                                                                    90
iieimmNihisiu i. iY., iHmmmih-imiliihi i. iS., iEimNilie iE. i. iihmNiilmisieilimibiemiibm imiliihib iilmNmmiliu mNiimNiigiimNmis mNmmihiiemm mNieibmimm mNiiliyisiiliisiu mibmNiiiiizi imiihibmib ie mieilieilimibm ihiimNmmmihmisiu, iiiyieilmizimmmm ieibieimisihieiieiiu iibizmmipihil                                                                  93
iHmmmih-imiliihi i. iS., iiliuiei i. i., iZibiemism iE. i., iZmmisi iH. iE. iilmmNiilihmisiem iiiemmiliism miilmizilmismilmNihism iiihibipibmilieiliu imis ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihil (iigipim)                                   98
iHmmmih-imiliihi i. iS., iHibmisimNihisiu iE. i, iSiziibmiliihi iE. i., iZiimibmiliihi iL. iS., iHiieibiem iE. i. imilmNmNiieibm mNieibmihib ieibiziismimimibieiemilieiiu iymiziiu iyilmibieiliu ibiemiieiigisiemiiizi mNimmibieilimib                104
iieilmmihi i. i. iHiimibihmiibm mNmmihiieibm mNieibmihib mNmilmiiilieiiu ibmieibmmmm ihieibmNmNiie iB400i-iB600i imis mNmmiismiliemmNmieil ihiimNmmmihmisiu isip ieiiiieismiiizi iilieilipiigilmiiib                        109
immihiieibm mNieibmihib iemmNiihiimimimm mmmiyiimNieibmisieibiliemm mNiieibieiie is igisieilmibieieismilmNihism mNiiliyisiiliisiu                                                                                                   115
iHmmmih-imiliihi iE. i., iEiipiiemNihibm iB. iE., iibihiiilmimiu iB. iB., iibmibmihisiu iB. iZ. iHiimibihmiibm mNieibmihib ibiemieisiisiliei-mNmibiemimm iilmilmiiyiisihiie mN ismNiiiemipiieibiisilie iyilmimieismmiliemm ihiieiiipismimm imimNieiilih                                                                                                                    116
iHmmmih-imiliihi iE. i., iieilm iE. iS., iibmibmihisiu iB. iZ. , iibihiiilmimiu iB. iB. imNiigiliiimNmis ihiimibihmiiiu mNieibmihis ibiemieisiisiyiie mismibiib mN ismNiiiemipiieibiisilie iibiimNieiiuimm ibiemieisiisiliei-mismibiiiemm miiemiz                                                                                                  119
iHmmmih-imiliihi i. iS., iPmmim iS. iE., iEilieisihiisieibiiliihi iL. iB., iiipmiihib iZ. i. iibmNmilmiibm imiliihib milmieiiyilmimieibmisiiimm mmNieiieisiu mimieismiieibiism mNiiliyisiiliisiu iibmiimimiiizi mNiieibieib iiS698iEiY imis mNieibmihil mmiliisilie                                                                                             123
iHmmmih-imiliihi i. iS., iieilmmihi i. i., iilieiliiie iE. iB., iibieimmmmNiie i. iE., iZmmisi iH. iE. imNiigiliiimNmis ihiimibihmiiiu mNmmihiieiiu mNieibmihis iemmNiihiimimiiizi ibiemieisiisilieiizi mNiieibieib 2219

Новости

С 2019.01.04, доступны для скачивания ПДФ-файлы всех журналов также и за 2017 г.
2018.10.16 Новые сборники научных статей
2018.10.15 Новая книга Очерки истории Патоновской научной школы
2018.07.27 Опубликована Программа международной конференции
«Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», Одесса, Украина, отель «Курортный», 10-14 сентября 2018 г.

2018.04.06 Опубликовано 1е информаційне повідомлення XXII міжнародної конференції
«Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики», 10-14 вересня 2018 р., Одеса, готель «Курортний»

2018.02.18 Опубликовано 1е информационное сообщение IX международной конференции
«Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах», 10-14 сентября 2018 г., Одесса, отель «Курортный»

2018.01.20 Опубликован Сборник докладов VІІІ межд. конф. «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов».
2018.01.07 Сайт перешел на безопасный HTTPS протокол.
2017.11.02 Опубликовано приглашение на Международную конференцию «Титан 2018: производство, обработка, применение»
Науково-практична конференція «Сучасні проблеми зварювального виробництва» 22-23 листопада 2017 р., м. Київ

2017.07.24 опубликована
Программа международной конференции «Лучевые технологии в сварке и обработке материалов»
11-15 сентября 2017 г.,
г. Одесса

2016.08.06 Новая книга: Pogrebisky D. Welding of Metals: Classification, Brief History, Development

Самые свежие номера журналов на сайте

Автоматическая сварка №12 (2018), Paton Welding Journal №12 (2018), Техническая диагностика и неразрушающий контроль №4 (2018), Современная электрометаллургия №4 (2018).

  Официальная страница на facebook_logo

Связаться с издательством:
Международная Ассоциация «Сварка»
Украина, 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11
тел./факс: (+38044) 200-82-77, 200-54-84, 200-81-45
E-mail: journal@paton.kiev.ua

Выставки и конференции